Vad är patientsäkerhet?

I Sverige är vården säkrare än i många andra länder, men trots det är vårdskador fortfarande ett stort problem. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete för att skydda dig som patient från att skadas när du får vård. Alla Sveriges kommuner och landsting har gemensamt beslutat att systematiskt arbeta för att minska antalet vårdskador, en nationell satsning för ökad patientsäkerhet.

I Region Halland arbetar vi aktivt med att optimera våra rutiner och arbetssätt, så att du som patient inte utsätts för skador. Vi vill att du ska känna att du kan lita på att vi gör vårt bästa för att skydda dig mot alla typer av komplikationer.

Region Hallands mål för den halländska sjukvården

Region Hallands invånare ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård. Invånarna ska ha stort inflytande och vara mer delaktiga i sin vård. Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet.

Olika typer av vårdskador

Till vårdskador räknas negativa följder av vård som hade kunnat undvikas och som inte är en förväntad följd av en behandling. Vanliga orsaker till vårdskador är bland annat vårdrelaterande infektioner, läkemedelsfel i vårdens övergångar, fallskador samt trycksår. 

Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad. I de allra flesta fall blir patienten helt bra, men ibland blir det bestående men av skadan och i sällsynta fall kan skadan leda till att patienten avlider.

Lagstiftning för säker vård

Patientsäkerhetslagen från 2011 drar tydligt upp riktlinjer för hur vården ska bli säkrare och minska vårdskador. Lagen gäller all vård oavsett som det är en offentlig- eller privat utförare eller om det är i kommunal- eller regionalregi.

För att patientsäkerhetsarbetet ska kunna följas upp är alla landsting och regioner skyldiga att varje år göra en så kallad patientsäkerhetsberättelse. Där redogör vi som vårdgivare vårt arbete med patientsäkerheten, vad vi har gjort för att öka säkerheten och vilka resultat vi har uppnått i de årliga nationella mätningarna. Alla patientsäkerhetsberättelser är offentliga och du har rätt att ta del av dem oavsett vilken vårdeneht du besöker. Region Hallands övergripande patiensäkerhetsberättelse kan du ladda ned och läsa här.