FoU Halland

FoU Halland, forskning, utveckling och utbildning, har ett regionalt uppdrag att stödja, främja och förbättra forskning, utveckling och utbildning i Region Halland. Uppdraget omfattar alla förvaltningar. Uppdraget gäller även för sjukhusbiblioteken som också ger service till studenter, patienter och närstående.

Nedan kan du läsa lite mer om FoU Halland. Delar av informationen är även länkad till regionens webbplatsen för vårdgivare. Informationen på webbplatsen för vårdgivare vänder sig i första hand till vårdgivare vilket medför att språket är anpassat därefter.

Forskning och utveckling

Genom forskning utvecklas ny kunskap. Vi vill väcka intresse kring forskning och utveckling hos medarbetare i Region Halland.

FoU Halland ger stöd och rådgivning till dig som har en idé eller håller på med ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Läs mer om forskning och utveckling på regionens webbplats för vårdgivare.

Utbildning

Studerande

FoU Halland ansvarar tillsammans med respektive lärosäten för verksamhetsförlagd grundutbildning (VFU) för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor samt studerande från vård- och omsorgsprogram och från vårdadministration. Vi har ett utvecklat samarbete med handledare inom specialistsjukvård, psykiatrisk sjukvård, närsjukvård och ambulanssjukvård i hela regionen. Läs mer om studerande inom Hälso- och sjukvård i Region Halland.

Klinisk träningscentrum - KTC Halland

KTC ger möjlighet för studerande och personal i Region Halland att individuellt eller i grupp träna omvårdnadsmetoder, hjärtlungräddning samt förflyttningsteknik. KTC erbjuder träning i en trygg och säker simulerad vårdmiljö. Evidensbaserade metoder, aktuell forskning, riktlinjer och rutiner som finns i ledningssystem för Region Halland samt "Vårdhandboken" används för att säkerställa hög kvalitet. Undervisningen på KTC sker i tre steg: teori, praktik och reflektion.

På KTC finns även tillfälle att träna i team i en simuleringsövning.  Simulering är ett redskap för att träna komplicerade vårdsituationer utan att någon patient skadas. Det kan inte läras teoretiskt utan måste övas praktiskt. Läs mer om KTC på regionens webbplats för vårdgivare.

AT- och ST-läkare

FoU Halland ansvarar för att nå upp till och möta de behov som finns under AT- och ST-läkarnas tjänstgöringstid gällande utbildning och kompetensutveckling i hela Region Halland. Läs mer om AT och ST i Region Halland.

Medicinsk information och bibliotek

Medicinsk information och biblioteks främsta uppgift är att tillgodose de behov av informationsresurser som finns hos regionsanställda, studenter, patienter och närstående inom hälso- och sjukvård. Via vår informationstjänst ger vi tillgång till ett professionsinriktat bestånd av tryckta och elektroniska medier samt ger handledning i informationssökning. Läs mer om Medicinsk information och bibliotek.