Handledarutbildning i ASF

I höst är det dags för steg 2 i utbildningen "Handledare i Arbetsintegrerade Sociala Företag, ASF". Ett första informationsmöte för intresserade kommer att hållas på Katrinebergs folkhögskola, preliminärt 4 september. Inbjudan skickas ut i augusti till aktuell målgrupp. Det är Region Halland och dess folkhögskolor som är arrangörer. 

Stor korg med kanelbullarInformation - Handledarutbildning Steg 2

För handledare i Arbetsintegrerande Sociala Företag

Region Halland och dess folkhögskolor bjuder in till Handledarutbildning Steg 2.

Ur olika perspektiv finns behov av god handledning i arbetsintegrerande sociala företag. Handledarutbildning är ett av redskapen för att stärka förutsättningarna kring detta. En arbetsgrupp med representanter för kommuner, arbetsintegrerande sociala företag samt folkhögskolorna har under våren planerat för Handledarutbildning Steg 2.

Innehåll

Den aktuella utbildningen har fokus på handledarens roll och funktion, och det huvudsakliga innehållet planeras utifrån detta utgå ifrån

  • Kommunikation– Empowermentperspektiv, att företräda andra, att känna sig själv.
  • Myndigheters och andra aktörers regelverk, arbetssätt, etc.

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som är eller kommer att bli handledare i ett socialt företag, och som genomgått Handledarutbildning Steg 1 och/eller av arbetsgivaren bedöms lämplig. Vidare ska deltagare ha förutsättningar att delta aktivt vid samtliga kurstillfällen, samt aktivt genomföra de uppgifter som tillkommer mellan kurstillfällena.

Förutsättningar

Kursen kommer att förläggas till någon av länets folkhögskolor, Katrineberg eller Löftadalen. Omfattningen beräknas till 6-7 tillfällen under perioden oktober 2017 till mars 2018, ca en dag/månad. Kursdagarnas längd planeras vara 4-5 timmar. Därutöver tillkommer vissa arbets- och reflektionsuppgifter att genomföra mellan kurstillfällena. Utbildningen finansieras av Region Halland och kommer att vara kostnadsfri eller starkt subventionerad för deltagarna. Antalet platser kommer att begränsas till ca 16 st.

Introduktionsträff och ansökan

För att introducera utbildningen och informera intresserade om förutsättningar, kommer en introduktionsträff att hållas, preliminärt den 4 september, på Katrinebergs folkhögskola. Inbjudan till denna träff skickas ut i mitten av augusti (se målgrupp). Mer information om ansökan till kursen kommer att publiceras på folkhögskolornas respektive webbplatser.

Upplysningar

Katrinebergs folkhögskola, Ulf Järphag, 0706597615, ulf.jarphag@regionhalland.se

Löftadalens folkhögskola, Freddie Roth, 0708588447, freddie.Roth@regionhalland.se

Bakgrund - vad är ASF?

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag?*

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster. Det kan vara allt från hotell eller fastighetsservice till odling eller konst. Men till skillnad från andra företag har de som övergripande ändamål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete. De har alltså alltid minst två affärsidéer.

Följande villkor gäller också:

De skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande. De återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.De kan sälja till offentlig verksamhet men är alltid organisatoriskt fristående, det vill säga drivs i form av ett eget företag och ägs aldrig av exempelvis en kommun.De tillhandahåller tjänsterna arbetsträning, sysselsättning, praktik, rehabilitering med mera till Arbetsförmedlingen, kommuner och andra offentliga aktörer, och får ersättning för detta.

Företagen drivs oftast som kooperativ

Det finns inte något särskilt regelverk eller någon särskild företagsform för arbetsintegrerande sociala företag.

Företagen är oftast kooperativ som ägs och drivs av de som verksamheten är till för. De flesta av dem är organiserade som så kallade ekonomiska föreningar, men de drivs även till exempel i form av ideell förening eller aktiebolag med begränsad vinstutdelning.

Fakta

  • Det finns 358 arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2016, vilket är mer än en fördubbling sedan 2008.
  • I de 358 företagen finns 9 200 aktiva varav cirka 3 500 är anställda. Aktiva är personer i arbetsträning, sysselsättning, praktik och anställning. Anställda är huvudsakligen personer som kommit till företagen på en placering som sedan lett vidare till en anställning i företaget. De flesta har ett lönestöd för att kompensera nedsatt arbetsförmåga, exempelvis i form av lönebidrag eller trygghetsanställning.
  • Det finns sociala företag i alla län men flest i Västra Götaland, följt av Stockholm och Skåne.

*) Källa: www.tillvaxtverket.se/aktuella-amnen/mangfald/stod-till-asf