Stöd & Finansiering

Ett konkurrenskraftigt, inkluderande och attraktivt Halland är målet för Tillväxtstrategi för Halland 2014–2020. För att nå detta behövs bland annat fortsatt god utveckling av det livskraftiga och mångfacetterade näringslivet i Halland. En av Region Hallands uppgifter är att stötta företag som vill utvecklas och växa genom innovation och förnyelse.

Region Halland eftersträvar att det företags- och innovationsstöd som erbjuds företagen i Halland är lättillgängligt och att erbjudanden och förutsättningar inte förändras för ofta. Det är också viktigt att det stöd Region Halland tillhandahåller inte sätter konkurrensen ur spel och att det offentligt finansierade stödet kompletterar marknaden. Stödet ska till exempel ges när företag inte kan få lån i banken på grund av för hög risk eller när företaget är nytt eller väldigt litet och kanske därför inte har finansiella muskler att köpa tjänster på marknaden.

Har du frågor som rör finansiering och stöd för företag i Halland? Kontakta gärna näringslivskontoret i din hemkommun så kan de ge dig tips och råd samt lotsa dig vidare till rätt aktör.

För dig som funderar på att starta, redan driver, vill utveckla eller ska avveckla ett företag finns även webbplatsen Verksamt.se. Verksamt.se är samlad service och information från flera myndigheter på en och samma webbplats för att göra det enklare för dig som driver eller ska starta företag.

Stöd och finansiering

 • Tillsammans med Almi Företagspartner erbjuder Region Halland utvecklingscheckar, forsknings- och utvecklingscheckar samt affärsutvecklingscheckar. Mer information om checkarna samt om hur och när du kan söka dessa kan du läsa om på www.almi.se/halland
 • Timbanken är till för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett. Genom Timbanken kan du få upp till fem kostnadsfria rådgivningstimmar hos kvalitetssäkrade konsulter. Timbanken finansieras av Region Halland och är i samarbete med kommunerna, ett sätt att bidra till utveckling av det halländska näringslivet.
 • Stöd till kommersiell service är ett stöd för att främja tillgängligheten till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden.
 • Vill du arbeta mer effektivt med att minska energianvändningen i ditt företag och därmed minska kostnaderna för energi? Tillsammans med Energimyndigheten erbjuder Region Hallands energikontor flera olika stöd som ditt företag kan ta del av.
 • Almi Företagspartner erbjuder lån till företagets olika faser, från innovation till mikrolån, företagslån och exportfinansiering.
 • Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt.
 • Länsstyrelsen Halland erbjuder bland annat stöd till dig som vill utveckla din verksamhet på landsbygden.

Nationella finansieringsaktörer

 • Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppgift är att bidra till en hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Merparten av medlen fördelas genom utlysningar där företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan söka finansiering.
 • Tillväxtverket har bland annat regionala stöd som företag i hela landet som har en marknad som sträcker sig utöver den egna regionen kan söka. Tillväxtverket finansierar även utveckling i små och medelstora företag genom utlysningar med olika inriktningar under olika tidsperioder
 • Energimyndigheten bidrar till att identifiera och utveckla affärsidéer och företag inom energisektorn.  
 • Industrifonden är en stiftelse bildad av staten som har till uppdrag att främja den industriella tillväxten och utvecklingen i Sverige. Industrifonden erbjuder kapital, kompetens och nätverk till små och medelstora företag med stor tillväxtpotential.
 • Jordbruksverket erbjuder stöd till dig som driver företag eller har annan verksamhet på landsbygden. Hos Jordbruksverket finns också stöd som du kan söka oavsett var du är verksam.

Europa

 • Sveriges riksdags EU-information kan du bland annat läsa om olika former av EU-stöd till företag i Sverige.
 • Vinnova har samlat flera olika program där svenska företag som vill arbeta med europeiska partners inom teknisk forskning och utveckling kan söka finansiering.

Internationellt

 • Sida erbjuder olika finansiella mekanismer för att stödja initiativ som kommer från näringslivet. Vi erbjuder också stöd och rådgivning för att utveckla samarbeten med ett urval av länder.
 • Exportkreditnämnden (EKN) är en myndighet med uppdrag att främja svensk export. Det gör man genom att försäkra företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer.
 • Business Sweden hjälper företag som vill exportera. De har bland annat en kostnadsfri digital guide, Exportguiden, som går igenom alla de moment som rör den praktiska hanteringen av export.