Integration och inkludering

Halland har under de senaste åren haft en historiskt stor invandring, vilket innebär både möjligheter och utmaningar

Det innebär även ett envetet arbete för ett inkluderande samhälle. Ett samhälle som är förutsättningsskapande för hela halländska befolkningen, oavsett om man är född här eller nyss kommit hit. Den sociala hållbarheten blir extra viktig och är en av grundpelarna för en hållbar utveckling.

Integration och inkludering är ett av Region Hallands prioriterade arbetsområden för att nå en mer långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt i regionen. I praktiken innebär detta ett regionalt utvecklingsarbete med fokus på samverkan. Frågor som drivs i samverkan handlar lika mycket om att identifiera ojämlikhet och ojämställdhet som att hitta synergier och tillsammans skapa förutsättningar för resurseffektiva insatser på kort och lång sikt.

Tillväxtstrategi för Halland

Ett strategiskt val i Tillväxtstrategi för Halland är att Halland ska erbjuda insatser som utjämnar hälsoskillnader.

En god och jämlik hälsa för hela befolkningen är en viktig förutsättning för hållbar regional tillväxt. För att utjämna skillnader och arbeta med jämlika förutsättningar behövs ett systematiskt uppföljningsarbete av hela befolkningens hälsa. Därför blir ett inkluderings- och integrationsperspektiv extra viktigt att ha med i detta arbete.

Samverkan med andra aktörer

I samarbete med de halländska kommunerna och Länsstyrelsen i Halland är Region Hallands roll att processleda samverkan. Som ett komplement till befintligt uppföljningsarbete av hela befolkningen i Halland bidrar Region Halland också med det systematiska arbetet för uppföljning av integration och inkludering.

Det gemensamma arbetet har bland annat utmynnat i ett antal seminarier och föreläsningar som erbjuds till en bred skara aktörer runt om i länet under 2018. På denna sida har vi gjort ett försök att samla och tillgängliggöra föreläsningar, korta utbildningsformer samt länkar till mer fördjupande läsning utifrån olika temaområden.

För mer information om aktuella tider och teman på kommande seminarier/föreläsningar besök Länsstyrelsens webbplats.