Utlysning av projektmedel – inkludering, jämställdhet och/eller kompetensförsörjning

Region Halland har haft en utlysning om projektmedel för att ta tillvara och stimulera initiativ och idéer för att möta samhällsutmaningar inom området regional utveckling.

Utlysningen fokuserade på projektidéer som stöttar inkludering, jämställdhet och kompetensförsörjning.

Ansökningstiden har gått ut. 59 ansökningar från ett fyrtiotal organisationer har kommit in.

Om utlysningen

Utlysningen vände sig till aktörer – offentliga, ideella och privata organisationer samt bransch- och intresseorganisationer som på olika sätt verkar eller vill verka inom området regional utveckling i Halland.

Det var inte möjligt att söka medel som företag eller privatperson och medel kan inte användas som stöd till utveckling av eget företag eller som bidrag till start av näringsverksamhet. Frågor om företagsfinansiering hänvisas vi till kommunernas näringslivskontor eller till ALMI företagspartner Halland.

Fokus i utlysningen av medel var inkludering, jämställdhet och kompetensförsörjning. Som projekt behövde man alltså arbeta med något eller ett par av dessa fokusområden på ett sätt som bidrar till Hallands utveckling.

För att förtydliga vilka utvecklingsområden som avsågs i denna utlysning, hade följande prioriteringar ur Tillväxtstrategin för Halland 2014-2020 valts ut:

 • Stadsmiljöer med mötesplatser som främjar hälsa, företagsamhet, innovationer och kultur.
 • Utveckling av livsmiljön för boende och arbete på landsbygden
 • En god och jämlik offentlig samhällsservice
 • Insatser som utjämnar hälsoskillnader
 • Kultur för ett socialt hållbart samhälle
 • Omställning och förnyelse i existerande företag
 • Entreprenörskap och ökat företagande
 • Fler och växande internationella företag i Halland
 • En god start i livet
 • En jämställd arbetsmarknad
 • Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden

 Projekten skulle alltså arbeta med utveckling av inkludering, jämställdhet och/eller kompetensförsörjning, för att bidra till någon/några av ovanstående prioriteringar.

Medel kunde användas till kortare eller längre projekt, till projekt som utvecklar en helt ny metod/verktyg eller prövar en befintlig metod/verktyg i ett nytt sammanhang eller för en ny målgrupp. Projekten kunde också handla om attitydpåverkande insatser eller utgöra förstudiemedel inför en eventuell ansökan av ett genomförandeprojekt med finansiering från exempelvis EU-program.

Det fanns möjlighet att söka projektmedel mellan 50 000 kronor 500 000 kr. Tidigaste projektstart är den 1 juli 2016 och senaste projektstart är den 1 oktober 2016. Projekten måste vara minst tre månader långa och får som längst pågå till 31 oktober 2017.

Hur kommer projektidéerna att bedömas?

Region Halland kommer vid prövning av ansökningar särskilt att beakta:

 • Att resultatet av projektet bidrar till inkludering, jämställdhet och/eller kompetensförsörjning, även efter projektets slut
 • Att projektidén bidrar till utveckling inom de någon/några av de utpekade prioriteringarna från Tillväxtstrategin för Halland
 • Att syfte, mål, aktiviteter och budget hänger ihop på ett genomförbart och kostnadseffektivt sätt
 • Att resultaten av projektet kan komma hela Halland till godo
 • Att projektidén är nyskapande och kan skapa nya värden
 • Att projektägaren innehar kompetens och erfarenhet inom de prioriterade områdena eller införskaffar sådan kompetens, antingen genom samverkan eller via upphandling av externa tjänster
 • Att projektägaren har kapacitet att genomföra projektet. Med kapacitet avses i det här fallet ekonomiska och administrativa förutsättningar
 • Att projektet bidrar till ny samverkan, över samhällssektorer, geografi, ämnesområden eller på annat sätt
 • Att projekten genomförs på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling, med fokus på ”lika möjligheter och icke-diskriminering”, ”jämställdhet” och ”miljö”.

Alla projekt skulle beskriva hur ovanstående skulle uppfyllas men kraven på projekten och hur projekten beskrevs, ökade i takt med det sökta beloppet.
Projekten skulle också följa tre kvantitativa indikatorer: Antal invånare som nås av projektet (uppdelat på kön), antal organisationer som engageras i projektet samt antal metoder/verktyg som tas fram eller prövas i projektet. 

Längre projekt bjuds in till avstämningsmöte under projektets gång.
Alla projekt som ansökt enligt ovan och fyllt i blanketten kommer att bedömas av ett projektråd som består av ca 10 personer från olika verksamhetsområden inom Region Halland. Beslut om projektet ska beviljas eller ej tas därefter av politikerna i Region Hallands Tillväxtutskott, planerat till den 21 juni. Därefter får alla som sökt projektmedel ett meddelande om beslut.

Tillväxtstrategi för Halland som ram för projektidéer

Projekten skulle ligga inom ramen för Hallands Tillväxtstrategi 2014-2020 med målsättning att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region.

Region Hallands uppdrag att leda och samordna en hållbar tillväxt i Halland innebär att ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Dessa är ömsesidigt beroende av varandra och finns med som en röd tråd i tillväxtstrategin.  Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för utveckling, men är inte hållbar om den äventyrar miljön eller om grundläggande mänskliga behov inte uppfylls. För Halland är det viktigt att såväl privata som offentliga arbetsgivare arbetar med hållbarhetsfrågor, inte minst inom styrkeområdena Hälsoinnovation, Grön Tillväxt och Besöksnäring.

För Halland kan det handla om att hantera olika samhällsutmaningar, exempelvis en åldrande befolkning, klimatförändringar och migration, samtidigt som konkurrenskraften utvecklas. Samhällsutmaningarna kan också användas som drivkraft för att utveckla innovativa varor och tjänster.

Jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och ett tolerant och ett inkluderande samhälle som ser mångfald som en tillgång är också förutsättningar för att uppnå en hållbar tillväxt.

I attraktiva, inkluderande och konkurrenskraftiga regioner ska alla ges samma möjligheter till inflytande och tillgång till tillväxtresurser oavsett ålder, kön, bakgrund, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Rapportering
Slutlig skriftlig rapportering och rekvisition av projektmedel sker senast en månad efter projektets slut. De projekt som får medel kommer att få information om delrapportering samt rekvisition i samband med beslutet. Vi ser gärna att den skriftliga rapporteringen kompletteras med bilder och eller filmer som levandegör projektet.

Ta del av några projekt från förra årets utlysning här: