Besöksnäringen – ett styrkeområde

Besöksnäringen står för en allt större del av Sveriges ekonomiska utveckling och sysselsättning och inte minst i Halland är förutsättningarna mycket goda. I den nationella strategin för besöksnäringen, som kom 2010, är visionen att besöksnäringen ska vara Sveriges nya basnäring år 2020.

Det finns också ett samband mellan hur attraktiv en destination anses vara och dess ekonomiska tillväxt och välmående. Därför har Region Halland pekat ut besöksnäringen i Tillväxtstrategin för Halland 2014-2020, som ett av Hallands styrkeområden.

Ett regionalt styrkeområde är ett tematiskt område där det i regionen finns särskilt goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. Där möts näringsliv, högskola, offentlig sektor och andra aktörer för att tillsammans utveckla nya lösningar på marknadsbehov och samhällsutmaningar. Kännetecknande är att ett styrkeområde är bransch- eller sektors överskridande. Besöksnäringen är alltså intressant ur flera perspektiv:

 • Den ger platsbundna företag och arbetstillfällen, framförallt för unga.
 • Kompletterar och ersätter traditionell basindustri.
 • Ökar kännedomen om regionen.
 • Stärker relationerna med omvärlden.
 • Ökar boendeattraktionen – dit människor vill resa, där vill människor bo.

Genom att utveckla Halland som destination skapas förutsättningar för nya besökare, fler företag, ökade investeringar och fler inflyttare som söker sig till Halland för att leva, bo och arbeta. Destinationsutveckling är alltså ett sätt att bidra till regionens attraktionskraft. Inom ramen för detta sammanförs tematiska områden såsom mat, landsbygdsutveckling, kultur/idrott och kreativa näringar.

Halland har ett gott utgångsläge som attraktiv destination vilket ger oss goda möjligheter inför framtiden.

En strategi för besöksnäringen i Halland

För närvarande arbetar Region Halland med två huvuduppdrag inom destinationsutvecklingen:

 • Framtagandet av en besöksnäringsstrategi
  Att tillsammans med Hallands kommuner och andra aktörer arbeta fram en gemensam besöksnäringsstrategi för Halland.
 • halland.se
  En avdelning på Region Halland, som har till uppdrag att driva destinationsutveckling i samverkan regionens turist- och upplevelseföretag. Här bedrivs arbetet med den regionala destinationsportalen www.halland.se, Kattegattleden och samordnings- och nätverksarbete med olika kluster av företag inom besöksnäringen.

Arbetet mot en gemensam besöksnäringsstrategi

Under hösten 2013 genomförde Region Halland, tillsammans med Kairos Future, en bred process tillsammans med den halländska besöksnäringen och andra aktörer med målet att få en gemensam kunskapsplattform och i förlängningen en väl förankrad besöksnäringsstrategi för Halland. Processen byggde på analyser, dialog och workshops och gick under namnet "Klara, Färdiga, Gå". Läs mer om processen och slutrapporten i menyn till vänster.

Region Halland leder, med hjälp av extern expertkompetens, arbetet med att ta fram en strategi för besöksnäringen i Halland och att i samverkan med kommunerna ta fram beslutsunderlag för ett tydligt uppdrag kring en regional organisation som kan leda och samordna arbetet med att genomföra den kommande strategin för besöksnäringen. Två alternativ till organisering ska under våren 2015 presenteras för kommunerna att ta ställning till; ett gemensamt ägt aktiebolag eller en avdelning i Region Hallands förvaltning. Det övergripande syftet med en gemensam regional/kommunal organisering är att skapa stordriftsfördelar och samordningsvinster.