Näringsliv

Ett ökat företagande är viktigt för tillväxten och en långsiktigt god utveckling av välfärden. Ett dynamiskt och växande näringsliv präglas av både nyföretagande och förnyelse inom det befintliga näringslivet.

Eftersom det halländska näringslivet karaktäriseras av många små företag är det en särskild utmaning att stimulera till ökade investeringar i forskning och utveckling.

En regions innovationskraft är en viktig faktor för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Innovation handlar om nya eller bättre sätt att skapa värden för individer, företag och samhälle. Värdet kan vara ekonomiskt, socialt eller miljömässigt och skapas vanligtvis genom kommersialisering av en ny produkt eller tjänst, men kan även vara införandet av nya eller bättre arbetssätt eller organisationsformer i en verksamhet. Det finns en klar koppling mellan hög utbildning och kompetens samt en hög grad av innovation i en region.

Ett jämlikt, jämställt och tolerant samhälle med välutbildade människor samt offentliga och privata investeringar i FoU ger goda förutsättningar för ett gott innovationsklimat. Genom att ta tillvara kunskap och erfarenhet från en mångfald av människor berikas produkt- och tjänsteutvecklingen. Det finns även en stor potential i att använda samhällsutmaningar, som demografi och hälsa samt klimat och ökad konkurrens om naturresurser, som drivkraft för innovation.

För att stärka konkurrenskraften behövs samverkan mellan näringsliv, utbildningsaktörer och offentliga aktörer och en arbetskraft med förmåga till kreativitet, nytänkande och samarbete. Dessutom ställs det högre krav på goda kontakter med omvärlden genom samarbete, handel, utbyte och god tillgänglighet.