Bredband

Tillgången till snabbt och driftsäkert internet är en grundläggande förutsättning för näringslivet, för utbildning, vård och omsorg och för individens möjlighet att fullt ut delta i samhället. Även om tillgången till snabbt och driftsäkert internet anses vara en självklarhet så har inte alla hushåll och företag den tillgången. Utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur är en viktig del av utvecklingen av kommunerna och Halland som bästa livsplatsen och därmed en viktig fråga för Region Halland.

Regional bredbandsstrategi


Sverige har målet att 90 procent av befolkningen och företagen 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. För att nå det nationella målet har Region Halland satt upp regionala delmål. Regionalt delmål för 2012-2015 är att 2015 ska minst 40 procent av hushållen och företagen ha tillgång till bredband på 100 Mbit/s. Regionalt delmål för 2014 är att minst 35 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband på 100 Mbit/s. I Halland har idag ca 28 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband 50 Mbit/s. Skillnaderna är dock stora mellan de halländska kommunerna, det finns även skillnader inom kommunerna, mellan tätort och landsbygd. Likt all infrastruktur krävs en planerad och samordnad utbyggnad för att nå ett bra och hållbart resultat.

För att öka tillgången till snabbt bredband i Halland har Region Halland i uppdrag att, tillsammans med kommuner och andra aktörer, upprätta och genomföra en regional bredbandsstrategi inklusive verka för ökade ekonomiska bidrag/stöd från staten. Kommunerna har en nyckelroll för att skapa goda förutsättningar för bredbandsutbyggnad samtidigt som nyttan med bredband är central i kommunernas verksamhet.

Slutredovisning Kanalisationsstöd
Under 2012-2014 beviljade Region Halland statliga medel för kanalisationsstöd. Stödet har nu upphört. För dig som beviljats stöd och ska slutredovisa finns dokument att hämta i högerspalten under dokument. Slutredovisningen ska lämnas till  Region Halland senast 2 år efter stödet beviljades.

Kontaktperson bredband
Ellinore Svan, processledare bredband
ellinore.svan@regionhalland.se
076-775 68 95