Så arbetar vi i Halland för att stärka befolkningens hälsa

Folkhälsoarbete handlar om att påverka hälsan i delar av eller hela befolkningen, det är aktiviteter och insatser som ska främja hälsan eller förebygga sjukdomar.

Aktiviteterna och insatserna kan vara inriktade på att skapa gynnsamma förutsättningar och miljöer för hälsan (miljö, utbildning, arbete, socialt). Det kan också vara riktade insatser mot individer, grupper eller institutioner för att förmedla kunskap och öka medvetenheten om samband mellan levnadsvanor, livsvillkor och hälsa.

Att arbeta med Hallands utveckling förutsätter att olika politikområden stödjer varandra. Därför är det viktgt att integrera folkhälsoaspekterna i andra områden. För att säkerställa att Halland har bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling finns Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Tillväxtstrategin pekar ut strategiska vägval och beskriver prioriteringar som är nödvändiga för att nå målet med att skapa en mer attraktiv region år 2020 än år 2014.

I Halland finns Folkhälsopolicy för Halland som är grunden för det halländska folkhälsoarbetet och som grund för samverkan mellan Region Halland, de halländska kommunerna, länsstyrelsen och andra halländska aktörer inom folkhälsoområdet.

Region Halland arbetar systematiskt och målinriktat för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Våra utvecklingsarbeten handlar om att skapa goda förutsättningar och goda miljöer för hälsa. Vanliga arbetsmetoder är utrednings- och utvecklingsarbete, uppföljningsuppdrag, utbildningsinsatser samt processtöd.

Här kan du läsa om de utvecklingsområden som just nu pågår hos oss.