Så arbetar vi i Halland för att stärka befolkningens hälsa

Folkhälsoarbete handlar om att påverka hälsan i delar av eller hela befolkningen, det är aktiviteter och insatser som ska främja hälsan eller förebygga sjukdomar.

Aktiviteterna och insatserna kan vara inriktade på att skapa gynnsamma förutsättningar och miljöer för hälsan (miljö, utbildning, arbete, socialt mm). Det kan också vara riktade insatser mot individer, grupper eller institutioner för att förmedla kunskap och öka medvetenheten om samband mellan levnadsvanor, livsvillkor och hälsa.

I Halland finns Folkhälsopolicy för Halland som är grunden för det halländska folkhälsoarbetet och som grund för samverkan mellan Region Halland, de halländska kommunerna, länsstyrelsen och andra halländska aktörer inom folkhälsoområdet.

Region Halland arbetar systematiskt och målinriktat för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Våra utvecklingsarbeten handlar om att skapa goda förutsättningar och goda miljöer för hälsa. Vanliga arbetsmetoder är utrednings- och utvecklingsarbete, uppföljningsuppdrag, utbildningsinsatser samt processtöd.

Här kan du läsa om de utvecklingsområden som just nu pågår hos oss.