Energieffektiviseringsstrategi

Region Halland har beslutat om en strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten. Strategin innehåller nulägesbeskrivning med mål och åtgärder för 2014 och 2020. Arbetet fokuserar på tre områden:

Effektivare energianvändning i fastighetsbeståndet

På fastighetssidan har effektiviseringsarbetet pågått några år och har fram till i dag nått goda resultat. Från och med 2020 ska den totala energianvändningen ha minska med 20 % jämfört med 2010. Den totala energianvändningen ska vara 176 kWh/m2 eller lägre. Målsättningen innebär en minskning av energianvändningen med 20 900 MWh.

Effektivare transporter

Person- och varutransporter (ej ambulansverksamheten) står för merparten av Re­gion Hallands totala miljöpåverkan. Den vanligast förekommande tjänstemannare­san med bil är sträckan Halmstad – Varberg (43 % av bilpoolsresorna). Strategin är att minska bilåkandet till förmån för kollektivresande samt att ersätta re­sor med alternativa mötesformer.

Genom nationell miljöbilsklassning har dieselbilar blivit en miljöbil varför dessa till stor del har kommit in i verksamheten istället för etanolbilar. Det har fått till följd att användandet av fossilfritt bränsle såsom etanol och biogas har minskat markant sedan år 2010.

Köpa in mer energieffektiv utrustning

Regionen har fastställt en upphandlingsprocess där verksamheten ansvarar för krav­specifikationen på varan eller tjänsten och förfrågningsunderlaget som helhet. Strategin är att bli bättre på LCC (livscykelkostnadsanalys) i upphand­lingar av utrustning som använder energi eller påverkar energianvändningen. Målet är att LCC ska användas i 80 % av alla upphandlingar till 2014 och därefter är LCC en självklarhet.

Sofia Frising
Miljöstrateg - Processledare ekologisk hållbarhet
Telefon 073-831 98 46
Mer Information
Gert Erlandsson
Miljöstrateg - Projektledare Energikontoret Region Halland , Arena grön tillväxt/bioenergi, kommunkontakt Grön tillväxt
Telefon 035-17 98 22
Mer Information
Göran Jönsson
Chef grön tillväxt - Näringsliv
Telefon 035-17 98 15
Mobiltelefon 070-563 71 35
Mer Information
Jonas Nielsen
Projektledare
Telefon 070-968 63 93
Mobiltelefon 070-968 63 93
Mer Information
Emma Stenberg
Strateg
Telefon 072-08 49 00
Mer Information
Desireé Sögaard
Strateg
Telefon 072-083 95 04
Mer Information