Ekologisk hållbarhet

Region Halland arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling, men ekonomisk tillväxt är inte ekologiskt hållbar om den äventyrar miljön. I Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 prioriteras därför bland annat arbete för en koldioxidsnål ekonomi,  fossiloberoende och hållbar resurshantering, förnybar energi samt fossiloberoende transporter.

Halland har goda naturresurser, hög kunskapsnivå och en välutvecklad struktur för industri, logistik och företagande inom områdena jord, skog och vatten. Flera kompetenta aktörer finns i Halland som kan utföra aktiva insatser för innovation och förnyelse inom ekologisk hållbarhet.

Transporterna är en utmaning i Halland, som i övriga världen, när det gäller omställning till fossiloberoende. Region Halland arbetar aktivt med bland andra de halländska kommunerna, Hallandstrafiken och Trafikverket för att åstadkomma ett hållbart resande och hållbara transporter i Halland. Läs mer om Region Hallands arbete med infrastruktur och kollektivtrafik.