Sammanhållningspolitiken gör skillnad

Den 2 mars anordnade Region Halland och Västra Götalandsregionen med finansiering av SKL/CEMR/Europeiska kommissionen en dialogkonferens om Europeiska Unionens sammanhållningspolitik.

Evenemanget samlade cirka 65 deltagare från nationell, regional och lokal nivå. Bland deltagarna fanns representanter från offentlig sektor, näringsliv, universitet/högskolor samt den ideella sektorn.

Ett viktigt instrument för regional utveckling

För att få mesta möjliga effekt ut av insatsen riktades inbjudan initialt till den beslutande nivån på nationell och regional nivå. För att bevara sammanhållningspolitiken som ett viktigt instrument för den regionala utvecklingen i EU krävs att visa på mervärdet politiken genererar för dem som beslutar om dess fortsatta existens. Syftet med dagen var dels att visa på vilken påverkan dessa medel har regionalt och dels att lyfta vilka diskussioner som pågår på regional-/nationell-/EU-nivå i frågan. Dagen inleddes med två inspel från den politiska nivån, som tydliggjorde värdet av sammanhållningspolitiken i Västra Götaland och Halland. Likaså presenterades SKL:s pågående arbete i den politiska arbetsgruppen för sammanhållningspolitiken, kallad 8-gruppen, där regionerna samlat lyfter sina ståndpunkter till nationell nivå.

Goda exempel på sammanhållningspolitikens betydelse

För att påvisa sammanhållningens betydelse för Västsverige gavs tre projektexempel finansierade av ESF samt ERUF: Integration Halland, STAR (Social Innovation och Tillväxt för Alla i Regionen) samt VINK (Västsvenska Inkubatorers kompetenshöjning).

Integration Halland har fokus på integration av nya medborgare som kom till Sverige och Halland i samband med migrationsvågen 2015. Projektet pågår men har hittills resulterat i ett tydligt tvärsektoriellt arbetssätt som snabbare får nyanlända i jobb och studier.

Projektet STAR syftar till att utmana innovationssystemet och organisationen GU Ventures egen affärsutvecklingsprocess att fokusera på mer hållbara innovationer för att bidra till ett resilient samhälle genom social inkludering och minskad klimatpåverkan.

I projektet VINK samverkar åtta västsvenska inkubatorer för att genomföra ett gemensamt kvalitetshöjande program, med syfte att arbeta effektivare tillsammans, att prestera bättre resultat och kommunicera dessa, så att de gemensamt når en bättre output av sitt arbete och når ut till en större massa i en global räckvidd. Tack vare ett mer resurseffektivt innovationssystem, kan kapaciteten optimeras. På det sättet blir regionen och dess inkubatorer starkare och mer kända för sitt goda arbetsresultat, vilket består främst av att fler nya företag skapas på ett effektivt och professionellt sätt. Det skapar också fler nya arbetstillfällen.

Dessutom berättade organisationen Innovatum AB om hur ERUF-medel bidragit till att bygga upp verksamheten i Trollhättan från första början, men också hur ERUF-projekt genom olika fonder varit bidragande till dagens position som delregionalt utvecklingscentrum i Västsverige. Ett tydligt exempel hur sammanhållningspolitiken bidragit till att bygga permanenta strukturer.

Från riksdagen gavs information om regeringens position i de kommande förhandlingarna om nästa långtidsbudget.

Inspel från DG Regio och Europaparlamentet gav en bild av pågående diskussioner i Bryssel och dess eventuella påverkan på framtida sammanhållningspolitik. I tillägg presenterades också EU:s sammanhållningspolitik i ett historiskt perspektiv och dess betydelse för ett enat EU.

Det gränslösa Europa kräver samarbete

I den avslutande paneldiskussionen lyftes sammanhållningspolitikens mervärde som ”kit” i det europeiska samarbetsprojektet. Det är nödvändigt att ha det långsiktiga perspektivet för att kunna mäta resultat och framgång i allt utvecklingsarbete. I förhandlingarna krävs också ett ökat regionalt perspektiv då det är där politiken ska genomföras och de regionalt utvecklingsansvariga är de som har bäst kunskap om vad som det behöver satsas på. Vi måste också hjälpas åt att prata om de positiva resultaten av EU-samarbetet. För dagens ungdomar är det gränslösa Europa en självklarhet och dess motsats är inget alternativ. Det är dock inget som görs av sig självt utan det krävs kontinuerligt samarbete inom EU för att detta ska bibehållas.

Avslutningsvis kan nämnas att projektarrangörerna fått mycket positiv feedback från konferensbesökarna och att budskapet var tydligt – sammanhållningspolitiken gör skillnad, åstadkommer konkreta resultat och behövs i alla EU:s regioner även efter 2020!