Förslag till Regional infrastrukturplan 2018-2029

Regionstyrelsens tillväxtutskott har beslutat att skicka ut förslag till regional infrastrukturplan 2018-2029, ”Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i Halland” och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, på samråd.

Synpunkter på förslaget till Regional infrastrukturplan 2018-2019 ska vara skriftliga och lämnas senast den 1 oktober 2017. Planen föreslås antas i regionfullmäktige den 29 november 2017 och skickas därefter till regeringen för fastställelse under våren 2018.

Synpunkter skickas till:
Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad
eller via e-post: regionen@regionhalland.se
Ange diarienummer: RS160578

Frågor under samrådstiden besvaras av: Arne Ingemansson, 0729 87 14 90 alt. arne.ingemansson@regionhalland.se