Förtydligande av "Frågor och svar om Region Hallands samarbetsavtal med IP-Only

Med anledning av påstådda oklarheter om Region Hallands samarbetsavtal med IP-Only så har informationen om "Frågor och svar om samarbetsavtalet med IP-Only" uppdaterats

Fråga: Har Region Halland följt lagen om Offentlig upphandling när det gäller avtalet med IP-Only?

Svar: Region Halland har ett regionalt utvecklingsuppdrag att samordna och leda processer som bidrar till hållbar regional tillväxt och utveckling. Den digitala infrastrukturen är en grundläggande komponent för att skapa regional tillväxt i Sverige. I syfte att nå bredbandsmålet, att 90 % av hushållen och företagen ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020, har Region Halland upphandlat en samarbetspartner för en länsövergripande utbyggnad av höghastighetsbredband i Halland.

Region Hallands samarbetsavtal med IP-Only är upphandlat och konkurrensutsatt genom så kallad Offentlig-Privat-Samverkan. Offentlig-privat samverkan, OPS, är en form av offentlig upphandling där ett privat företag tilldelas uppdraget att finansiera, bygga och under en längre tid driva en offentlig nyttighet, vanligen sjukhus, motorväg eller annan infrastrukturinvestering.
Syftet är att uppnå mer värde för pengarna genom partnerskap mellan offentliga och privata sektorn. Den offentliga sektorn ansvarar för att definiera investeringsprioriteringar och vilken nytta som ska levereras. Den privata sektorn väljer tillvägagångssätt i syfte att ge den lägsta långsiktiga kostnaden för att tillhandahålla den valda nyttan. Utförandet av infrastrukturprojekt med driftsansvar för en lång tidsperiod skapar också incitament till nytänkande hos den privata utföraren.

Fråga: Varför lämnar Region Halland 100 miljoner kronor i stöd till bredbandsbyggnaden?

Svar: Region Hallands insats handlar om en regional bredbandsinvestering i områden som inte är kommersiellt intressanta och inte omfattas av landsbygdsprogrammet och handlar alltså inte om ett stöd. Den regionala bredbandsstrategin, upphandlad samarbetspartner och samarbetsavtalet möjliggör för Region Halland att göra denna investering.

Fråga: Finns det några garantier för att Halland når det nationella målet?

Svar: Den regionala bredbandsstrategi syftar till att stimulera fiberutbyggnaden och det är med gemensamma krafter som vi kan förse hela Halland med fiber. Genom samarbetsavtalet med IP-Only kommer nu 100 % av hushållen i Halland att erbjudas bredband. Även fritidsboende kommer att få ett specialanpassat erbjudande baserat på vistelselängden. Det enskilt största framgångfaktorn är samverkan mellan region, kommuner, länsstyrelse och marknadsaktörer. Om alla aktörer jobbar för samma mål dvs. att hela ska Halland digitaliseras, så kommer målet att uppfyllas med råge!

Region Halland har initierat och ansvarar för ett regional bredbandsforum. Det regionala bredbandsforumet är en viktig del i fiberutbyggnadens genomförande. Bredbandsforum ska vara en mötesplats för dialog och samverkan mellan region, kommuner, länsstyrelse och marknadsaktörer på den halländska marknaden. Syftet med bredbandsforum är att främja samverkan samt bidra till att öka kunskapen och medvetenheten om bredbandets betydelse på lokal och regional nivå för att nå målen som anges i bredbandsstrategin.
I Bredbandsforums arbete ingår bland annat att utbyta åsikter och dela erfarenheter samt att uppmärksamma och identifiera möjligheter och hinder för utbyggnad av bredband. Forumet bör aktivt arbeta för att visa på goda exempel samt undanröja de hinder för bredbandsutbyggnad som identifieras.

Fråga: Får IP-Only använda sig av Region Hallands logotype för att marknadsföra sina tjänster?´

Svar: Användningen av Region Hallands logotype regleras i Grafisk profil för Region Halland (2011). Vid samarbetsprojekt ska Region Hallands logotype användas. När det gäller IP-Only:s användning av Region Hallands logotype används logotypen inom ramen för samarbetsavtalets verksamhet.