Information om arrangemanget

Vi har förlängt anmälningstiden. Alla gamla och nya anmälningar är bindande från 1 juni 2017.

Välkommen till kursdagarna som ger inspirerande kunskap och är en utvecklande mötesplats för personal inom grundsär- och gymnasiesärskolan!

Tider

9 augusti 10:00-17:00. Från 09:15 registrering och fika.
10 augusti 09:00-15:30 inklusive avslutningsfika.

Plats

Folkets Hus i Varberg, Magasinsgatan 17, telefon 0340-890 40.

Kostnad

1 795 kronor exkl moms.

Logi

Ingår inte i deltagaravgiften. Här är förslag på logi, som du bokar och betalar själv:

Program 9 augusti

09:15-10:00 Registrering och fika
10:00-12:30 Lågaffektivt bemötande – hantering av beteendeproblem i särskolan
Konflikter, våld och självskadande beteende är vanliga i särskolan. Man har haft olika metoder för att lösa de problem det innebär. De flesta metoderna har dock fokuserat på behandling av eleven med beteendet. Föreläsningens fokus är inte behandling, men hantering av beteendet och mötet med eleven. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och har god effekt i förhållande till att förebygga våld, konflikt och självskadande beteende.
Föreläsare: Bo Hejlskov Elvén, leg. Psykolog, arbetar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån lågaffektiva metoder.
Länk för mer info >>

12:30 Lunch

13:30-16:50 Neuropsykiatriska funktionshinder – teoretisk förståelse och praktiskt bemötande
Föreläsningen inleds med en genomgång av vad som menas med neuropsykiatriska funktionshinder med särskilt fokus på autism och ADHD. Utifrån denna teoretiska grund får föreläsningen sedan en mer praktisk inriktning. Föreläsaren delger deltagarna sina konkreta erfarenheter av hur kartläggningar, bemötande, förhållningssätt, pedagogiska strategier och särskilda verktyg för samtal och stöd kan bidra till att skapa större hanteringsförmågor och bättre möjligheter till framgång i vardagen.
Föreläsare: Nåkkve Balldin, socionom, med lång erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionshinder inom olika sorts verksamheter.
Länk för mer info >>

14:30 Fika
17:00 Slut för idag.

Program 10 augusti

09:00-12:00 Elever i särskolan bör få bättre information om sin egen diagnosutredning
Det handlar om att göra det som står i en diagnosutredning begripligt för eleven som det gäller. Framför allt handlar det om de elever med lindrig utvecklingsstörning som får en sen diagnos och sent mottande i särskolan, kanske först inför gymnasiet. Samt de elever som under sin särskoletid kan få en tilläggsdiagnos, till exempel ADHD eller inom autism. En pedagogisk genomgång av utredningen med eleven ger ett praktiskt användbart dokument som relaterar till elevens vardag och där eleven är delaktig i att komma fram till stöd och strategier för att hantera svårigheter.
Föreläsare: Cecilia Olsson, Fil.dr. specialpedagogik, Pedagogisk handledare och konsult.
Länk för mer info >>

10:00 Fika
12:00 Lunch
13:00-14:30 Bedömningsstöd Gilla Matematik för grundsärskolan årskurs 1-6
Gilla matematik är ett nytt bedömningsstöd som PRIM-gruppen har utvecklat på uppdrag av Skolverket. Från och med den 1 januari 2017 är bedömningsstödets muntliga uppgifter i taluppfattning och tals användning obligatoriskt att använda i årskurs 1. Materialet ska tydliggöra progressionen i elevernas matematiska utveckling. Det ska ge läraren möjlighet att följa upp elevens kunskaper och ge stöd för lärarens fortsatta undervisning. Det ska också stödja lärarens bedömning av om en elev som har kommit längre i sin kunskapsutveckling är i behov av ytterligare stimulans. Under denna föreläsning ges en beskrivning av bedömningsstödets alla delar och hur det kan användas.
Föreläsare: Erica Aldenius, PRIM-gruppen, Stockholms universitet.
Länk för mer info >>

14:30 Avslutning och gemensam fika!

Anmälan

är bindande från 1 juni med hela kursavgiften. Ge gärna platsen till en kollega om du får förhinder. Avanmälan, eller information om överlåtelse av plats, görs via e-post till utbildningsocheventservice@regionhalland.se
Bekräftelse mejlas ut efter sista anmälningsdag. Om du inte har fått bekräftelse en vecka före kursstart, kontakta utbildningsocheventservice@regionhalland.se

Arrangörer för årets Varbergsdagar för särskolans pedagogiska personal

Anna Aronius, rektor grundsärskola i Varberg,
Kristina Bäckman, rektor gymnasiesärskola i Varberg,
Johan Grahn, rektor grundsärskola i Värnamo.
Cecilia Hågemark, rektor gymnasiesärskola i Halmstad,
Marianne Isaksson, samordnare särskolan i Jönköping,
Helena Nilsson, utbildningssamordnare i Region Halland.