Information om arrangemanget

När lärare tillsammans med skolledare samt studie- och yrkesvägledare samarbetar blir vägledningen en naturlig del i undervisningen och ett stöd för eleverna att göra väl underbyggda val för framtiden. All samlad kunskap om skolutveckling visar på skolledares stora betydelse för att det långsiktiga arbetet ska bli framgångsrikt. Skolverket och Arbetsförmedlingen bjuder in till processutbildningen. Utbildningspaketet skola-arbetsliv som visar på hur studie- och yrkesvägledning på ett enkelt sätt kan integreras i undervisningen. I processen lyfts även hur studie och yrkesvägledningkan kopplas till ett språk- och kunskapsutvecklande arbete.

Under utbildningsinsatsen får ni ta del av konkreta verktyg och material att använda i alla ämnen och i alla insatser på skolan. Med utgångspunkt i läroplanerna, kurs- och ämnesplanerna och det arbete som redan görs på skolan, kommer ni att utveckla ett upplägg att använda i undervisningen. Andra alternativ kan vara att ni tar fram en plan för skolans arbete med studie- och yrkesvägledning. Olika verktyg att använda för ett säkerställa ett långsiktigt systematiskt arbete erbjuds också.

Sedan starten hösten 2014 har processutbildningen erbjudits för kommunala och enskilda huvudmän inom grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen vid drygt 40 utbildningstillfällen i landet. Intresset är stort och Utbildningspaketet skola-arbetsliv kommer därför att erbjudas i nya regioner samt även uppföljande insatser där utbildningen har genomförts.

Vem vänder sig utbildningen till?

Målgruppen är lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare i alla skolformer. Material och exempel anpassas till respektive skolform. Skolorna deltar gruppvis med lärare tillsammans med skolledare och studie- och yrkesvägledare. Skolledarens deltagande är mycket viktigt för att säkerställa ett långsiktigt arbete. Studie- och yrkesvägledaren är i sin profession viktig som stöd i lärarnas process.

Utbildningens omfattning och upplägg

Skolorna deltar under två utbildningsdagar. Vid tre tillfällen däremellan får gruppen processtöd av processledare från Högskolan i Halmstad. Dessa träffar sker antingen i form av fysiska träffar i regionen eller på distans och tar en till tre timmar/gång. Totalt pågår utbildningsprocessen under fem månader. Den totala tidsomfattningen för processen varierar beroende på varje enskild skolas utgångspunkt.

Långsiktigt syftar utbildningen till:

• att stärka eleverna i att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och arbete,
• att visa på vinsterna med att integrera studie- och yrkesvägledningen i undervisningen och hur skolan kan arbeta systematiskt och långsiktigt med detta,
• att deltagarna ökar sin kunskap om arbetsmarknaden, samt
• att skolan utvecklar kontakter med närsamhället och andra skolor.

Utbildningspaketet skola-arbetsliv ger:

• exempel på upplägg att använda i undervisningen med koppling till skola-arbetsliv,
• inspiration och konkreta verktyg att använda i undervisningen och i förankringsarbetet på skolan,
• en samlad metodbank av exempel på upplägg att använda i undervisningen,
• ökad kunskap om arbetsmarknaden, samt
• nätverk av kontakter inom regionen för fortsatt samarbete skola-arbetsliv.

Preliminärt program

Utbildningsdag 1, 13 september 09.00-16.00
• Registrering och morgonfika
• Inledning, syfte och välkommen! Alla vinner på väl underbyggda val! (Skolverket)
• Nyanländas lärande och ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, (Skolverket)
• Att leva med osäkerhet – hur kan ni använda er av våra prognoser? (Arbetsförmedlingen)
• Regionalt utvecklingsarbete inom skola – arbetsliv (Regionalt medverkande)
• Här hittar du inspiration till undervisningen (Arbetsförmedlingen och Skolverket)
• Nästa steg – vad händer nu? (Skolverket)
• Processtöd – tillfälle 1


Utbildningsdag 2, 7 februari 2017 8.30–16.00
• Registrering och kaffe
• Välkommen! (Skolverket)
• Erfarenhetsutbyte (Deltagare och processledare)
• Samarbete skola och arbetsliv i vår region (Regionala representanter och arbetslivet)
• Studie- och yrkesvägledning i det systematiska kvalitetsarbetet (Skolverket)
• Framtidsval kräver kunskap (Anders Lovén, Malmö högskola)

 Utbildningen är kostnadsfri (fika och lunch ingår under dag 1 och 2)