Information om arrangemanget

INGA PLATSER KVAR

Motiverande Samtal, MI (Motivational Interviewing) är ett sätt att samtala med individen baserat på ett individcentrerat förhållningssätt där målsättningen är att stimulera till positiv förändring genom att locka fram och förstärka personens egen motivation. (fri översättning efter Miller & Rollnick, upphovsmännen till MI)

MI har stark evidens i alla typer av livsstilsförändringar, men också i andra typer av samtal.

MI fungerar såväl i det korta som långa samtalet. Metodiken är densamma oavsett om man samtalar med barn, vuxna eller äldre och oavsett ämne. Förhållningssättet i MI passar i alla möten med människor.

MI används idag inom hälso och sjukvård, äldreomsorg, tandvård, skola, socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa, rehab, habilitering, psykiatri, chefsutveckling m flera områden.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälso och sjukvårdens arbete med förebyggande av ohälsa förespråkas MI som en evidensbaserad samtalsmetod.

Under de två första dagarna varvas teori, övningar och demonstrationer och utgår från de problemområden som är aktuella för deltagarna.
Den tredje dagen ägnas åt uppföljning och diskussion och erfarenhetsutbyte kring genomförda MI aktiviteter. Utbildningen erbjuder kursdeltagarna att på ett pedagogiskt sätt ta del av de grundläggande principerna och verktygen i Motiverande Samtalsmetodik (MI).

Kursledare är: Yvonne Bergmark Bröske, leg sjuksköterska, MI-lärare (MINT) och utbildare av Diplomerade Tobaksavvänjare.