Information om arrangemanget

Anmälningstid är förlängd till den 25 augusti

Arbetsledarutbildning för individ och familjeomsorgen 5 dagar. 

Syfte med utbildningen

Att ge verktyg för större trygghet i ditt ärendenära arbetsledarskap

Medverkande:

Kursledare är Sten Relke. Han har genomfört utbildningar med detta koncept i flera regioner nu med mycket gott gensvar. Sten har lång erfarenhet av att handleda och utbilda för vård och socialtjänst.

Sten Relke har haft många uppdrag inom både den kommunala- och den privata sektorn. Sten Relke driver företaget Human Vision där fyra grundpelare ingår: Management and Leadership, Active Learning samt Team Support och Job Design.

Han har gedigen erfarenhet av att hålla i ledarskapsutbildningar, teambuildning för att öka medarbetarnas insikter i vikten av individuellt ansvarstagande och förmåga att samverka. Utvecklingsarbetet handlar ofta om kommunikation och arbetsklimatet på arbetsplatsen men också om attityd- och kulturpåverkan.

Under senare år har arbetet varit mer fokuserat på sjukvården och socialtjänsten. Omfattande ledarutvecklingsprogram har genomförts i flera landsting och större kommuner eller i samarbete med regionförbund.

Omfattning och innehåll
Utbildningen omfattar 5 dagar och har karaktären av en processutbildning. Det innebär att deltagarna formar det konkreta innehållet själva inom ramen för att utbildningen ska stärka och utveckla ledarskapsrollen.

Kursledarens kursbeskrivning
Utbildningen inleds med en inventering där varje deltagare får formulera sina personliga utmaningar utifrån vad man behöver träna, lära och utveckla. Det personliga ledarskapet kopplat till ett konsultativt, coachande, salutogent och hälsofrämjande ledarskap bildar viktiga och till en del styrande aspekter. Genom att vi arbetar väldigt deltagarstyrt utifrån de behovsbilder och utmaningar som presenteras, så upplevs det också som att alla har haft ett stort inflytande på innehållet. Detta ökar chansen till att var och en tar ansvar både för sin egen utveckling men även för andras. Vi formerar oss också på ett sådant sätt att detta underlättar både inlärning och ett mer medvetet utvecklande av beteende.

Kostnad:      7350 kr exklusive moms baserat på 20 deltagare