Kompletteringsprocessen 2015

Under hösten 2015 har det pågått ett arbete med att komplettera Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 med fokus på social hållbarhet.

Tillväxtstrategin är den gemensamma kompassen som pekar på mål och prioriteringar inom regional utveckling i Halland. Nu har den kompletterats med ett tydligare fokus på social hållbarhet, vilket innebär bättre förutsättningar för en hållbar utveckling av Halland. 

Hur gick arbetet till?
Arbetet med att komplettera strategin har pågått under hösten 2015 i två parallella processer. Dels genom tillägg med nya strategiska val och prioriteringar i dokumentet och genom dialoger med halländska aktörer.

Dialoger med aktörer
Syftet med dialogerna har varit att skapa en plattform av gemensam kunskap samt att diskutera hur man tillsammans arbetar för ett socialt hållbart Halland utifrån var och ens roller. Frågor som lyfts i dialogerna är bland annat den ökande psykiska ohälsan hos unga vuxna och ohälsa hos människor med olika former av funktionsnedsättning. Det har också funnits en stor enighet gällande vikten av att nyanlända kommer in i det svenska samhället och får arbete. Arbetet för ett mer socialt hållbart Halland bärs av många, dialogerna har varit ett sätt att stärka det arbetet.

Lokala nämnder har haft ett särskilt uppdrag att föra dialoger i lokala forum och sammanlagt har Region Halland genomfört ett nittiotal möten på regional och lokal nivå då de träffat aktörer från såväl ideell, offentlig som privat sektor.

Nytt strategiskt val och prioriteringar

Under år 2015 har Tillväxtstrategi för Halland kompletterats med ett fördjupat perspektiv på social hållbarhet med fokus på integration samt god och jämlik hälsa. Nya analyser ligger till grund för ett nytt strategiskt val och tre nya prioriteringar i den kompletterade versionen för år 2015. I det nya strategiska valet satsar Halland aktivt på att kunna erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar.

Beslut om kompletterad version 2015

Komplettering av Tillväxtstrategi för Halland, version år 2015 beslutades av regionstyrelsen i november och av regionfullmäktige i december 2015.