En tillväxtstrategi för Halland

Halland är en välmående region som fortsätter att växa och det är många som tycker att det är bra att leva och bo här. Halland erbjuder en god livskvalité och här finns bra möjligheter till arbete. I Halland finns också goda kommunikationer som gör att du enkelt och snabbt kan förflytta dig till arbete och nöje såväl på nära håll som till närliggande regioner. Men bra kan bli bättre.

För att klara framtidens utmaningar och behov behöver Halland även fortsättningsvis vara en attraktiv region att bo och verka i. Ett Halland som erbjuder bra boendemiljöer, goda kommunikationer och har ett starkt näringsliv som skapar jobb åt hallänningarna.

För att möta de framtida utmaningar behövs en gemensam målbild, en strategi som visar vägen.

Uppdrag

Region Halland har ansvar för att leda det regionala utvecklingsarbetet enligt riksdagsbeslut. Men, ett utvecklingsarbete kan ingen göra ensam. För det krävs fler partners som tillsammans arbetar mot gemensamma mål. Samråd och samverkan sker med Hallands sex kommuner, organisationer, näringsliv, universitet och högskolor och offentlig och ideell sektor. Dessa partners har olika roller och uppdrag i samhället men genom att samverka kan vi tillsammans göra skillnad.

För att säkerställa att Halland har bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling finns en Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020.

Tillväxtstrategin pekar ut strategiska vägval och beskriver prioriteringar som är nödvändiga för att nå målet att skapa en mer attraktiv region år 2020 än år 2014.

Tillväxtstrategi för Halland antogs av regionfullmäktige i oktober 2014 och enigheten var stor hos de förtroendevalda politikerna om vikten och betydelsen av Tillväxtstrategin för Hallands fortsatta utveckling.

Bygger på en analys

Tillväxtstrategin är framtagen utifrån en analys som pekar på olika strategiska vägval och beskrivs utifrån olika politikområden. Områden såsom näringsliv, kultur, infrastruktur och kollektivtrafik, skola och utbildning och social hållbarhet. Inom varje område finns det ett antal prioriteringar som alla syftar till att Halland ska bli en än mer attraktiv region att leva, bo och arbeta i.

Målet för vägvalen och prioriteringarna är att Halland blir en mer attraktiv och konkurrenskraftig region år 2020 än vad den är idag, år 2014 och sammanfattas i tolv slutsater som beskrivs i Tillväxtstrategin.

Analysen finns att läsa i sin helhet via länken till höger.

Processen för framtagandet av strategin

I processen med att ta fram Tillväxtstrategin genomfördes en mängd dialoger kring de strategiska valen och prioriteringarna med många olika aktörer; de halländska kommunerna, näringsliv, myndigheter samt och andra parter och organisationer. Man ställde sig då frågan om prioriteringarna är de rätta och hur man kan koppla samman prioriteringarna utifrån vars och ens roll och ansvar.

En process av detta slag bygger på att alla delar av samhället är involverade och långsiktigt arbetar åt samma håll. Vägen till framgång bygger på samsyn och samhandling över lång tid där många olika krafter hjälps åt för att nå ett gemensamt mål.

Processen och diskussionerna fortgår för Tillväxt i Halland mellan de olika samverkansparterna och aktörerna.

Tillväxtstrategin följs upp en gång per år för möjlighet till komplettering i strategin. År 2015 kompletterades Tillväxtstrategin med ett utökat perspektiv på social hållbarhet och god och jämlik hälsa och 2017 med ett ökat perspektiv på ekologisk hållbarhet.