Nyheter från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 7 maj

Mer tid för budgetförslag

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträdde idag, och på agendan fanns ärenden om mål och inriktning och ekonomisk plan 2013–2015 samt om framtidens hälso- och sjukvård i Halland. Styrelsen beslutade att återremittera de ärendena.

– Vi i styrelsen är överens om att de här ärendena behöver beredas ytterligare. Det handlar till exempel om att vi i likhet med förra året ska kunna lämna förslag på en mer preciserad budget till regionfullmäktige, inte enbart en övergripande ram. Därför behöver vi tiden fram till vårt nästa möte för att ta fram ett mer grundligt förslag till beslut, säger Mats Eriksson, hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande.

Tuffa förutsättningar

Regionstyrelsen fattade vid sitt senaste möte beslut om planeringsförutsättningarna för åren 2012–2015, och de ligger till grund för den budget som regionfullmäktige ska besluta om i juni.

Det är tydligt att hälso- och sjukvårdens behov av resurser är större än de resurser som kommer att finnas tillgängliga. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har därför fått i uppdrag av regionstyrelsen att se hur man de kommande åren ska kunna minska kostnadsökningstakten.

– Vi vet att konsumtionen av vård ökar hela tiden, inte minst på grund av allt större medicinska möjligheter och att vi blir fler och fler äldre i Halland. Det innebär naturligtvis ökade kostnader. Vår utmaning är att se till att invånarna får god och säker vård även i fortsättningen, med de ekonomiska ramar vi har, säger Mats Eriksson.

Utveckling för att möta utmaningarna

Den komplexa situationen att både möjligheter och behov ökar är inte unik för Halland; hälso- och sjukvården i stort har starkt fokus på utveckling av strukturer och arbetssätt för att ytterligare öka kvaliteten i vården.

– Det handlar om att vi ska få goda förutsättningar att möta framtiden, både kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt, säger Mats Eriksson.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska nu ta fram en målbild för framtidens hälso- och sjukvård i Halland och visa vilka strukturella förändringar som behövs och hur förbättringsarbetet ska drivas i hela den halländska hälso- och sjukvården. Målbild, förslag till process och tidplan ska presenteras inför budgetbeslutet i fullmäktige i juni.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder nästa gång den 28 maj.

Motion: Utredning av system för frikort

I en motion till regionfullmäktige föreslår Ingemar Johansson (C) att det görs en utredning av de olika frikortssystemen med målsättning att minska byråkratin och införa förköp av frikort.

Ett system med förköp av frikort skulle enligt motionären innebära en förenkling för olika grupper av kroniskt sjuka patienter, till exempel strokepatienter med olika funktionsnedsättningar samt njursjuka.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

-------------------------

Socialdemokraterna yrkade avslag på motionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen hade alltså två förslag att ta ställning till. Votering begärdes som utföll 9–4 till förmån för arbetsutskottets förslag.

Vid dagens möte behandlades också:

• Uppdrag – färdtjänsthandläggning

Ärende 6 – Lokalbehov vid Hallands sjukhus Kungsbacka – utgick.

Under dagen fick hälso- och sjukvårdsstyrelsen också information om:

• SOS Alarm – 112 samt vårdplanering ur ett regionalt perspektiv

• Nationella strokekampanjen – resultat hittills

För mer information, kontakta gärna:

Mats Eriksson, hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, tfn 070-595 60 85.
Karin Möller, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn 070-267 96 09.