Sex nya projekt i gång för psykisk hälsa

Den psykiska hälsan i Halland ska stärkas genom ett långsiktigt utvecklingsarbete inom sex olika områden. Det bygger till stor del på en tätare samverkan mellan psykiatrin och närsjukvården.

En nationell överenskommelse, Psykisk hälsa, har tecknats mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Syftet är att stimulera ett långsiktigt arbete för en bättre psykisk hälsa hos befolkningen. Utvecklingsarbetet i Halland ska samordnas mellan i första hand psykiatrin och närsjukvården. Målet är en sammanhållen vårdkedja där varje patient ska få bästa tänkbara vård. Region Halland har fått 17 miljoner kronor för att initiera och utveckla detta arbete.
Satsningen ska pågå under flera år och har just startat. Arbetet omfattar sex delprojekt, tre för vuxna och tre för barn och unga.

Vuxna med adhd
Det kan bli långa väntetider för vuxna med adhd. Ett standardiserat arbetssätt som följer patientens väg genom vårdkedjan ska öka kvalitén.

Vuxna med depression
Den halländska vuxenpsykiatrin måste standardisera vården utifrån nya riktlinjer från Socialstyrelsen. Den handläggningsöverenskommelse som finns mellan psykiatrin och närsjukvården ska revideras.

Uppföljning
Med ny teknik kan man lättare följa hur patienterna mår och vad de tycker om vården.  På så sätt kan man utvärdera och planera behandlingen samt förbättra den psykiatriska vården på längre sikt.

En väg in för barn och unga
Många patienter som söker hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) kommer in via den så kallade BUP-linjen, där man gör en telefonintervju och sedan hänvisar patienten rätt. Nu undersöks möjligheten att detta ska innefatta även vårdcentralerna, både offentliga och privata, för att patienterna inte ska hamna mellan stolarna.

Barn och unga med adhd
Bedömningen av barn mellan 6 och 12 år med endast adhd ska bättre anpassas efter deras behov. Man ska också kartlägga adhd-processen i stort för att undersöka hur den kan utvecklas.  

Dialektisk beteendeterapi (DBT) för särskilt vårdkrävande patienter
DBT har bedrivits på BUP i Varberg sedan 2005 och behöver utökas så den kan erbjudas över hela länet för att göra vården jämlik och säker.

Mer information:
Helena Morténius
Projektledare
Tel: 0729-62 67 07
E-post: helena.mortenius@regionhalland.se