Pressmeddelande Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 20 december 2016

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa hade idag den 20 december sitt sista nämndsmöte för året.

Ekonomi
Av månadsrapporten framgår att det ekonomiska utfallet utifrån hälso- och sjukvårdsupp­draget till och med november är plus 20 578 tkr. Helårsprognosen bedöms till plus 13 000 tkr. När det gäller hjälpmedels­uppdraget är det ekonomiska utfallet till och med november plus 6 698 tkr och för helåret 2016 prognosticeras ett resultat i balans.

Läkemedelsenheten
Idag fick nämndens ledamöter göra besök på Läkemedelsenheten på Hallands sjukhus Varberg. Läkemedelsenheten är en relativt liten verksamhet men med många viktiga uppdrag. Det kanske viktigaste uppdraget är att säkerställa att läkemedelsförsörjning till den halländska sjukvården uppfyller de behov som finns hos de patienter som vårdas eller besöker sjukvårdsinrättningar. Vid Läkemedelsenheten arbetar tio apotekare som är specialister på läkemedelsfrågor som berör upphandling, försörjning, användning och hantering av läkemedel. Apotekarna arbetar i mycket nära kontakt med de vårdande verksamheterna, allt för att tillförsäkra att läkemedel används på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Läkemedelsenheten tar fram det sortiment av läkemedel som ska finnas tillgängligt för beställning samt ansvarar för lagerautomater och vätskelager vid Hallands sjukhus. Apotekarna deltar också i det patientnära arbetet, tillsammans med sjuksköterskor och läkare, som ett stöd vid läkemedelsgenomgångar. Patienters läkemedelslistor säkerställs, översyn av läkemedelsbehandlingen görs och eventuella frågor kring behandling eller hantering fångas upp av apotekarna. Fokus för detta arbete är äldre patienter som behandlas med många läkemedel och är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet.

- Jag ser fram emot nästa år och många spännande utmaningar. Ett område är utveckling av det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet inom Kvinnohälsovården, som bland annat är en del i satsningen på förbättrad förlossningsvård. Kvinnohälsovården kommer också fortsatt ha fokus på att ta personlig kontakt med kvinnor för att få så många som möjligt att ta cellprov, säger ordförande Ann Molander (L).

På nämndens möte behandlades också:

  • Tillgänglig information

Därutöver fick nämnden information om verksamhetsplan 2017

Handlingar Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa ansvarar för verksamheterna inom ambulanssjukvård, sjukresor, 1177 och hälsa och funktionsstöd samt medicinsk diagnostik.

För mer information kontakta:
Ann Molander, ordförande Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, (L)
070-949 55 70

Marie-Louise Thärnå, kommunikatör, 070-644 23 52