Positivt besked för Halland och Sydvästsverige i förslag till ny nationell plan för transportsystemet

I dag har Trafikverket lämnat sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029 till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Vid en presskonferens tidigare idag meddelade generaldirektör Lena Erixon positiva besked för Hallands del. Detta utvecklades ytterligare på en regional presskonferens av Håkan Wennerström, regional direktör Trafikverket Region Väst, som innefattar Halland, Värmland och Västra Götaland.

I förslag till nationell plan för transportsystement 2018-2029 finns bland annat följande åtgärder med som berör Halland och Sydvästsverige.

Utbyggnad med dubbelspår längs hela Västkustbanan

• Utbyggnad med dubbelspår genom Varberg och nytt resecentrum, Denna åtgärd är redan planerad för utbyggnad och finns kvar i förslag till ny nationell plan för transportsystement

• Dubbelspår Ängelholm – Maria Station. Denna åtgärd är redan planerad för utbyggnad och finns kvar i förslag till ny nationell plan för transportsystement

• Dubbelspår mellan Maria station och Helsingborg C. Ny åtgärd som finns med i förslag till ny nationell plan för transportsystement.

Strategisk nod längs Västkustbanan

•  Ombyggnad av Halmstad C med ny personbangård för ökad kapacitet.

 - Äntligen, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott

- Jag är glad att vi lyckats övertyga Trafikverket om hur viktiga dessa satsningar är. I år är det 25 år sedan ett beslut fattades i riksdagen om att bygga dubbelspår längs hela Västkustbanan och först nu finns alla de tre kvarvarande sträckorna med enkelspår med i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystement. När dessa flaskhalsar byggs bort kommer vi att märka en stor skillnad i ökad kapacitet och minskad restid. En utbyggnad med dubbelspår längs hela Västkustbanan kommer också att göra skillnad för hela Sydvästsveriges utveckling och skapar förutsättningar för nya bostäder och regionförstoring med utveckling av den regionala kollektivtrafiken. Det kommer även att bli positiva effekter för miljön och klimatet när person- och godstransporter kan flyttas från väg till järnväg, menar Dag.

-  Det är också mycket glädjande att utbyggnad av Halmstad C med ny personbangård finns med i förslaget till ny nationell plan för transportsystement. Halmstad C är en strategisk nod för hela Västkustbanan. Med detta förslag skapas förutsättningar för ökad  kapacitet på Halmstad C och att  klara ytterligare ett tågsystem. vi kan nu påbörja arbetet med att sätta den redan befintliga avsiktsförklaringen för Markarydsbanan som finns mellan parterna Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun i verket och ta fram ett genomförandeavtal, säger Dag. Att skapa robusthet i järnvägssystemet är oerhört viktigt, det är därför glädjande att VIskadalsbanan och Markarydsbanan omnämns som viktiga omledningsbanor.

 Nytt för denna planperiod är att Trafikverket i regeringsdirektivet från den 24 mars fick en tydlig inriktning att förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande vägs in tillsammans med de transportpolitiska målen för de prioriteringar av åtgärder för den statliga infrastrukturen som föreslås.

- En bra infrastruktur och kollektivtrafik är mycket väsentlig för Hallands fortsatta utveckling då Halland växer och allt fler pendlar till jobb, skola och nöjen, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. De närmsta åren prognostiseras 9 000 nya bostäder i Halland vilket ställer krav på väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik där Västkustbanan är ryggraden för resandet i Halland, Sydvästra Sverige och knyter oss samman med omvärlden från Oslo till Hamburg avslutar Dag.

Vad händer nu?

Trafikverkets förslag ska nu ut på remiss till olika remissinstanser med svarsdatum senast den 30 november i år till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Regeringen väntas sedan fatta beslut under våren 2018.

 

För mer information kontakta:

Dag Hultefors (M), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
Telefon: 076–783 53 85
E-post: dag.hultefors@regionhalland.se

 

Mats Eriksson (M) , ordförande i regionsstyrelsen, Region Halland
Telefon: 070-595 60 85
E-post: mats.eriksson@regionhalland.se