Gemensam avsiktsförklaring för Markarydsbanan

Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun har tecknat en gemensam avsiktsförklaring för Markarydsbanan och som också inkluderar två nya stationer i Veinge och Knäred. Avsiktsförklaringen lägger grunden för en gemensam planering och förberedelser för införande av persontrafik på Markarydsbanan med inriktning att parterna ska verka för att få till stånd trafiken så snart som möjligt.

Det är många som väljer att bo och verka i Halland. En god tillgänglighet inom länet och till och från angränsande län är en nyckelfaktor för Hallands attraktivitet och regionens fortsatta utveckling bygger mycket på att fler kan resa till och från arbetet och högre studier utan alltför stor miljöpåverkan.

Markarydsbanan, som går mellan Halmstad och Hässleholm kopplar samman flera orter och öppnar upp för såväl regionförstoring som arbetsmarknadsförstoring. Banan är viktigt för pendling till arbete och studier men också för resor längre bort då Markarydsbanan kopplar samman för resor vidare längs med Södra stambanan och till Göteborg på Västkustbanan.

För att pendling med kollektivtrafik ska vara attraktiv finns behov av en god turtäthet med utbud som medger arbetspendling och att resan är ett snabbt och pålitligt resealternativ.

Carl-Fredrik Graf och Dag Hultefors- Det är glädjande att vi har en gemensam avsiktsförklaring för Markarydsbanan, säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. Det bidrar till Hallands utveckling och lägger en viktig grund för det fortsatta gemensamma arbetet. Att Halmstad C tas med i nationell plan är avgörande för att redan från start kunna erbjuda en robust och pålitlig persontrafik på Markarydsbanan så att det blir attraktivt resealternativ, avslutar Dag.

- Persontågstrafik på Markarydsbanan med tågstopp i Knäred och Veinge öppnar fantastiska möjligheter, inte bara för dessa två orter utan även för Laholms centralort såväl som en stor omgivande landsbygd. En region med gynnsam utveckling får en ny länk i öst-västlig riktning med goda kopplingar vidare mot norr och söder. Markarydsbanan är ett välkommet komplement till västkustbanan som ger nya möjligheter till eftertraktat boende med pendlingsmöjlighet inom fyra regioner, säger Elisabet Babic (M), kommunstyrelsens ordförande Laholms kommun.

- Persontrafik på Markarydsbanan skulle förstärka Halmstads position som järnvägsknutpunkt inte enbart längs Västkustbanan, men också för trafiken mellan nordöstra Skåne och Västkusten. Det skapar bättre möjligheter för arbets- och utbildningspendling för våra invånare säger Carl-Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande Halmstads kommun.

Avsiktsförklaringen en del i samplaneringen

Den gemensamma avsiktsförklaringen är en del av en halländsk planeringsprocess för större gemensamma åtaganden som behöver samplaneras. Region Halland har utarbetat en gemensam planeringsmodell som grundar sig på gemensamma målbilder och samsyn i syfte att få störst nytta och samhällsutveckling av parternas investerade medel.

Respektive part fattar ett politiskt beslut om avsiktsförklaringen. Regionstyrelsen, Region Halland tar beslut den 1 mars, kommunstyrelsen i Halmstads kommun den 7 mars och kommunstyrelsen i Laholms kommun tog beslut den 14 februari.

Avsiktsförklaringen ska i steg två mynna ut i ett genomförandeavtal där parternas åtagande regleras.
Halmstad C i nationell transportplan

För en väl fungerande och robust persontrafik på Markarydsbanan är det mycket viktigt att en ombyggnad av Halmstads personbangård kommer med i nationell transportplan. Kapaciteten på Halmstad C måste vara säkerställd så att personbangården klarar ytterligare ett tågsystem. Förutom kapacitethöjande åtgärder på Halmstad personbangård behövs stationer i Veinge och Knäred och även ett mötesspår i Knäredstrakten. 

Fler parter överrens om vikten av Markarydsbanan

Också de tre parterna Region Halland, Region Skåne och Region Kronoberg, som ingår i Regionsamverkan Sydsverige, har enats om vikten av ett fortsatt gemensamt arbete så att trafiken på banan kommer i gång så snart det är möjligt.

Alla parter ser nyttan i de nya resmöjligheterna för boende i nordöstra Skåne och västra delarna av Kronoberg och Blekinge.  Att satsa på tågtrafik Markarydsbanan stärker de funktionella sambanden som finns mellan regionerna i Sydsverige, och genom samspel och utbyte mellan regionerna ökar robustheten på arbetsmarknaden och även företagens möjligheter att rekrytera personal.

För mer information kontakta

Dag Hultefors, Ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
Telefon: 076–783 53 85
E-post: dag.hultefors@regionhalland.se

Elisabet Babic, Kommunstyrelsens ordförande Laholms kommun
Telefon: 076-784 68 43
E-post: elisabet.babic@laholm.se

Carl-Fredrik Graf, Kommunstyrelsens ordförande Halmstads kommun
Telefon: 0730-975 800
E-post: carlfredrik.graf@halmstad.se