Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa blickar framåt

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa genomförde årets sista sammanträde med fokus på det kommande verksamhetsåret.

Vid dagens sammanträde fastställdes investeringsplan och internbudget för 2018, som baseras på regionstyrelsens prioriteringar och resursfördelning, samt hjälpmedelsuppdraget från den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Driftnämnden beslutade även om nästa års arbetsmiljöplan och förvaltningen redovisade sin verksamhetsplan för 2018.

Ann Molander (L), ordförande, konstaterar att verksamheterna inom förvaltningen i det stora hela fungerat mycket väl under år 2017.

- Detta tack vare fantastiska medarbetare som trots att det inte varit fullbemannat överallt har klarat att ta hand om patienterna på ett bra sätt, även om bristen på personal på vissa enheter lett till att väntetiderna inte varit riktigt så bra som vi önskat. Rekrytering har fallit väl ut men i verksamheten finns det ett kontinuerligt behov av nya medarbetare.

Ann Molander framhåller vidare att Driftnämnden ser fram emot ett ytterligare bra verksamhetsår även under 2018 med fortsatt utveckling och förbättringar för såväl invånare som medarbetare.

Driftnämnden gjorde också ett uppskattat besök på Röntgenkliniken i Halmstad under sammanträdet för att få en fördjupad bild av verksamheten.

Handlingar Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2017-12-05

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa ansvarar för verksamheterna inom ambulanssjukvård, sjukresor, 1177 Vårdguiden på telefon, hälsa och funktionsstöd samt medicinsk diagnostik.

För mer information kontakta:
Ann Molander, ordförande Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, (L)
070-949 55 70