Lex Maria-anmälningar från Region Halland

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659):

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer om Lex-Maria-anmälningar på 1177 Vårdguiden, länk hittar du här till höger.

Region Halland går i de allra flesta fall ut med information i samband med att det görs en anmälan. Nedan finns samtliga pressmeddelanden om lex Maria-ärenden från och med januari 2014.

Lex Maria-anmälningar

Fler nyheter... Prenumerera med RSS