Äldre

Sedan år 2000 har vi publicerat ett flertal forsknings- och utvecklingsrapporter med inriktning mot äldre och äldreomsorg. 

 • Annas led - för en trygg och säker demensvård i Halland

  Ladda ner

  "Annas led - för en trygg och säker demensvård i Halland" är en länsgemensam modell för regionala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom i Halland. Modellen beskriver hur arbetet och samarbe…

 • Annas och Lars hälsa

  Ladda ner

  Annas och Lars hälsa innehåller dels en modell för hälsofrämjande och förebyggande hembesök, dels en samverkansmodell för hur kvalitetsregistret Senior alert ska användas och kommuniceras mellan vårdg…

 • Bilder från framtiden

  Ladda ner Beställ

  I rapporten görs ett tankehopp fram till år 2020. Vi vill ta reda på mera om hur det ser ut inom äldreomsorgsområdet och vi gör det tillsammans med 19 personer som har väl etablerade funktioner y…

 • Det skriver jag under på

  Ladda ner Beställ

  Biståndshandläggare berättar: Hur är det att vara biståndshandläggare inom hemtjänsten? Hur känns det att vara den som fattar besluten? Hur ser man på framtiden? Kommer biståndshandläggarrollen att fö…

 • En biståndshandläggares profession - att vandra från rum till rum

  Ladda ner

  Rapport från en FoU-cirkel för biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Meddelandeserien 2005:4 Kostnad: 50:- exkl.moms +porto

 • En kopp kaffe och ett samtal

  Ladda ner Beställ

  Skriften beskriver tankar och synpunkter om att ha hemtjänst. Foldern innehåller åtta intervjuer med äldre personer i Halland. Meddelandeserien 2007:3 Kostnad: 50:- exkl. moms + porto

 • En tupp i hönsgården

  Ladda ner Beställ

  Rapporten handlar om manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen. Meddelandeserien 2007:1 Kostnad: 50:- exkl. moms + porto

 • Goda vanor för att förebygga fallskador

  Ladda ner Beställ

  Broschyren ger läsaren råd och handfasta tips på hur du främjar hälsan och förebygger fallskador.

 • Hemtjänsten i Halland

  Ladda ner Beställ

  En kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010. Rapporten ger en övergripande nulägesbild av hemtjänstens organisation i Halland och belyser några av de frågor …

 • Hjälpmedel möter brukare

  Ladda ner Beställ

  Denna rapport är både en utvärdering och en slutredovisning till Hjälpmedelsinstitutet av projektet ”Hjälpmedel möter brukare”. Ett utvecklingsprojekt som resulterade i en hjälpmedelsmässa i Halmstad …

 • Hjälpmedel möter brukare

  Ladda ner Beställ

  Denna rapport är både en utvärdering och en slutredovisning till Hjälpmedelsinstitutet av projektet ”Hjälpmedel möter brukare”. Ett utvecklingsprojekt som resulterade i en hjälpmedelsmässa i Halmstad …

 • Informationsmaterial om demens

  Ladda ner

  Broschyren innehåller tips om informationsmaterial om demens. Den har tagits fram för att stödja och inspirera personal till att hämta kunskaper och följa utvecklingen inom demensvården.

 • Jämförelsetabell - hemtjänsten i Hallands kommuner

  Ladda ner Beställ

  Levereras tillsammans med rapporten "Hemtjänsten i Halland". Rapportserien 2010:1

 • Konsten att hinna

  Ladda ner Beställ

  Hur är det att arbeta inom hemtjänsten? Trivs man med sina arbetsuppgifter? Ser hemtjänsten ut som man skulle vilja att den såg ut? Räcker tiden till eller arbetar man under stress? I denna…

 • Kultur i äldreomsorgen

  Ladda ner

  Syftet med projektet var att ge goda exempel och sprida erfarenheter kring de kulturaktiviteter som genomförs inom äldreomsorgen i Halland.

 • Matglädje för äldre - fickformat

  Ladda ner Beställ

  Här får du tips på vad man kan göra för att förbättra måltiden för äldre. Meddelandeserien 2009:6

 • Med äldreomsorgens ledarskap i fokus

  Ladda ner Beställ

  Denna PM är en rapport från en forskningscirkel som genomförts under våren och hösten 2008 av arbetsledare inom äldreomsorgen. Forskningscirkeln har sin grund i projektet ”Äldre och Handikappomsorgens…

 • Mellan pengar och personal

  Ladda ner Beställ

  Hur är det att vara arbetsledare inom hemtjänsten? Hur förhåller man sig till det faktum att man sitter i en mellanposition där man ställs inför krav både uppifrån och nerifrån? Känner man sig klämd? …

 • Morfars batteri håller på att ta slut

  En hjälpmedelsguide med tips och hjälpmedel för en lättare vardag för demenshandikappade och deras anhöriga. Bokguiden kan beställas hos Demensförbundet. Klicka här för att komma till sidan där d…

 • Mycket vilar på mig

  Ladda ner Beställ

  Syftet med denna skrift är att försöka ge en bild av hur anhöriga till personer med hemtjänst upplever den anhöriges och den egna situationen ur en personlig synvinkel. Vad berättar de när d…

 • Måltiden - Dagens höjdpunkt

  Ladda ner Beställ

  Goda exempel om måltidssituationen från äldreomsorgen i Halland. Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur måltidssituationen hanteras på äldreboendena i Halland. Det handlar om allt ifrån milj…

 • Sista bitarna i pusslet

  Ladda ner Beställ

  Denna skrift skildrar hur nio personer, från skilda yrkesgrupper i de halländska kommunerna, upplever sin roll inom hemtjänsten i respektive kommun. Vad berättar de, när de får ge en mer personlig syn…

 • Steg för steg

  Ladda ner

  "Steg för steg - för en meningsfull och upplevelserik vardag i äldreomsorgen" är en arbetsmodell för äldreomsorgen, som kan vara ett stöd i arbetet med det sociala innehållet. Målgrupp: personal, arb…

 • Vad säger arbetsledarna om sin arbetssituation?

  Ladda ner Beställ

  Några resultat från enkätstudien 2009 jämfört med 2000 - ett underlag för diskussion. Våren 2000 genomförde dåvarande NFoU på Kommunförbundet Halland en enkätundersökning bland länets arbetsledare in…

 • Vad utmärker arbetsledarrollen inom äldreomsorgen

  Ladda ner Beställ

  En jämförelse mellan äldreomsorgen, kriminalvården och tekniska kontoret. Meddelandeserien 2006:1 Kostnad: 50:- exkl. moms +porto

 • Vi gör som vi vill - Vi har breda vida ramar

  Ladda ner Beställ

  Denna rapport bygger på adjunkt Ingrid Karlsson licentiatavhandling med titeln "Att leda kommunal äldreomsorg. Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter". Materialet ha…

 • Våra vägar och visioner

  Ladda ner Beställ

  Denna är den sjätte skriften i vår hemtjänstserie och i denna ges en bild av hur förtroendevalda, i ansvariga nämnder i de halländska kommunerna, upplever sin roll som ytterst ansvariga för hemtj…

 • Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående

  Ladda ner Beställ

  Demenssjukdomar drabbar inte bara äldre människor. Även personer i yrkesverksam ålder insjuknar i demenssjukdomar. Yngre personer med demsnsjukdom och deras närstående är en liten grupp men problemen …

 • Äldreomsorgen i fokus

  Ladda ner Beställ

  Mediernas rapportering av äldreomsorgen är synnerligen intressant, inte minst för de som arbetar i verksamheten, men även vid rekrytering av ny personal och för personer som behöver använda sig av äld…