Rum för möten

Utgivare
Regionbibliotek Halland
Utgivningsår
2009
Beskrivning

Rum för möten – en litteraturstudie om bibliotekets roll som mötesplats

Denna litteraturstudie utgör en del av projektet ”Vi ses i morron! Biblioteket som mötesplats också år 2012”. Projektet har drivits av Regionbibliotek Halland åren 2007-2008 med stöd av Kulturrådet. Projektet som helhet syftar till att hitta mål och strategier för att utveckla bibliotekens roll som mötesplats. Målsättningen med litteraturstudien är att skapa ett kunskapsunderlag som stöd för de bibliotek som vill arbeta vidare med frågan. Projektledare och ansvarig för innehållet i denna skrift är Eiler Jansson, utvecklingsledare för Rum och medier vid regionbiblioteket.

Från att ha varit ett stugsittande folk flyttar svensken, med ungdomarna i täten, alltmer av sitt umgänge till platser utanför hemmet. Kaféer, köpgallerior, restauranger, gym är några exempel på platser för spontana eller planerade möten, som vuxit i antal på senare år. Dessa kan ses som komplement till biblioteket som mötesplats. Men är de också konkurrenter? Kommer biblioteken att förmå hävda sig i konkurrensen om människors tid och uppmärksamhet också i framtiden?

(ur projektansökan ”Vi ses i morron! Biblioteket som mötesplats också år 2012”)

Hur är stämningen på biblioteket? Påminner den om köpgallerian eller det lokala kaféet? Gäller det att få sitt ärende uträttat så fort som möjligt eller får man lust att stanna en stund? Besöker några biblioteket utan att ens ha ett särskilt ärende? Uppstår det några egentliga möten mellan människor? Uppstår samtal kring boken mellan låntagaren och bibliotekarien, eller mellan föräldrarna i barnavdelningen en lördag?

Ämnet och ovanstående frågor behandlas ur ett folkbiblioteksperspektiv. Mycket av resonemangen går säkert att överföra på andra typer av bibliotek, i synnerhet de som är öppna för allmänheten, men fokus ligger på folkbiblioteken. Studien är avgränsad till biblioteket som fysiskt rum inklusive de processer och aktiviteter som försiggår i detta rum.