Hallands kulturplan 2014 - 2016

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2013
Beskrivning

Region Hallands kulturplan är ett program för kulturutveckling. Den utgör också Region Hallands underlag vid ansökan om statsbidrag från Kulturrådet för de delar av programmet som har statlig medfinansiering.

Hallands kulturplan 2014–2016 antogs av regionfullmäktige den 23 oktober 2013. Planen är en revidering och en komplettering av Hallands kulturplan 2011–2013.

Kulturplanen är ett uttryck för en modell i svensk kulturpolitik där samverkan mellan staten, regionerna och kommunerna ska förstärkas, detta som ett led i regionernas uppgift att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet. Målet med denna kultursamverkansmodell är att föra kulturen närmare medborgarna. Modellen ger förutsättningar för ett ökat regionalt inflytande och ansvar.

Hallands kulturplan har tagits fram i samverkan med kommuner och i samråd med kulturorganisationer, ideella organisationer och yrkesverksamma kulturskapare. Inom vart och ett av planens utvecklingsområden har dialoger förts med berörda parter. En preliminär kulturplan remissbehandlades 6 maj –20 augusti och planen har därefter kompletterats.

De sex hallandskommunerna har lämnat underlag till planen. Efter remissomgången har en avstämning skett med kommunerna för att göra gemensamma prioriteringar och för att skapa enighet om kulturplanens innehåll.

Representanter för de yrkesverksamma kulturskaparna har vid ett särskilt möte haft möjlighet att ge synpunkter på remissversionen. Likaså har ett särskilt ungdomsforum genomförts med remissversionen som underlag.

Kulturplanen inleds med en presentation av de kulturpolitiska utgångspunkter som utgör grund för hela planen. I nästa del finns en redovisning av Region Hallands och kommunernas gemensamma prioriteringar av utvecklingsområden. Därefter beskrivs först formerna för samverkan och samråd, sedan de prioriterade satsningarna för olika utvecklingsområden. Planen avslutas med att beskriva
uppföljnings- och utvärderingsarbetet.

Hallands kulturplan omfattar tre år men är ett rörligt och levande dokument som kan utvecklas, kompletteras och fördjupas varje år.

Den tryckta versionen av kulturplanen kommer att distribueras och finnas till beställning från mitten av november. 

Beställ