Detta händer efter valet

Här kan du se det preliminära resultatet för valet till regionfullmäktige i Halland och läsa om hur rösterna omvandlas till mandat i olika styrelser och nämnder. Det kommer att dröja cirka tio dagar efter valet innan alla röster och personröster är räknade. Därefter görs en definitiv mandatfördelning mellan partierna.

Preliminärt valresultat Regionfullmäktige Hallands län

Efter valet påbörjas sluträkningen av rösterna i riksdags-, region- och kommunvalet. Det är en komplicerad process där kommunerna, länsstyrelsen och Valmyndigheten är engagerade. Allt sker med rigorösa rutiner och i flera steg för att kunna garantera att valet verkligen har gått rätt till.

Det är länsstyrelserna som ansvar för den slutliga räkningen och den sker i följande ordning: först riksdagsvalet, därefter kommunvalet och sist regionvalet. Det är först när den slutliga räkningen är avslutad som mandatfördelningen fastställs. Så här ser tidplanen ut i korthet:

10 september: Länsstyrelserna börjar sin räkning

Den 10 september börjar länsstyrelsen att göra den slutliga rösträkningen av valsedlarna. Kommunerna har till uppgift att se till att sena förtidsröster skickas till den kommun där väljaren har rätt att rösta. Kommunerna tar emot förtidsröster från andra kommuner men också från den centrala Valmyndigheten, fram till onsdagen den 12/9. Samtliga förtidsröster sparas till den så kallade onsdagsräkningen.

12 september: Förtidsrösterna kommer till

Onsdagen den 12 september kommer ett uppdaterat – men fortfarande bara preliminärt – valresultat. Då räknas bland annat de förtidsröster som tillkommit – det vill säga de som inte hade hunnit komma fram till vallokalen på valdagen, men det kan också vara brevröster som har kommit efter söndagen. Det är alltså inga nya röster utan det är röster som avgetts innan söndagen men av olika skäl inte hunnit komma till vallokalen innan kl. 20.00 på söndagskvällen. När kommunen räknat färdigt så skickas valsedlarna till länsstyrelsen för en ny räkning. Inriktningen är att riksdagsvalet ska vara färdigräknat och fastställt lördagen den 20 september.

19 september: Slutlig rösträkning och mandatfördelning i fullmäktige

Så fort landets olika länsstyrelser fått in rösterna från de olika valdistrikten påbörjas den slutliga och definitiva rösträkningen. I den räknar man även de kryss som markerar personval. För regionvalet dröjer det ungefär tio dagar efter valet innan man räknat klart alla röster – och personrösterna. Därefter gör länsstyrelsen en definitiv mandatfördelning mellan partierna. Man utser också ledamöter och ersättare till regionfullmäktige, den högst beslutande församlingen i Region Halland.

15 oktober: Ny mandatperiod börjar

Den nya mandatperioden börjar formellt gälla den 15 oktober 2018 och sträcker sig till den 14 oktober 2022.

24 oktober: Nya regionfullmäktige sammanträder

Onsdagen den 24 oktober hålls det första mötet med de nyvalda ledamöterna i regionfullmäktige. Eftersom det är det första regionfullmäktigesammanträdet så öppnas inte mötet av en ordförande utan av en så kallad ålderspresident. Detta innebär att det är den ledamot som varit ledamot längst i fullmäktige som öppnar mötet och leder mötet tills ordförande, förste och andre vice ordförande är valda. Fullmäktige utser också en valberedning som får i uppgift att ta fram förslag på hur platserna i regionens olika styrelser och nämnder ska besättas. 

Regionfullmäktige sammanträder normalt på Hallands sjukhus i Halmstad och är öppet för allmänheten. Det går också att följa mötet i direktsändning på Region Hallands webbplats. Regionfullmäktigesammanträdet den 24 oktober kommer dock att hållas på Hotell Tylösand i Halmstad.

November: Valberedningen arbetar

Regionfullmäktiges valberedning ska nu förbereda valen till regionens styrelse och nämnder. Valberedningen, som består av representanter för partierna, ska utarbeta ett förslag som speglar majoritetsförhållandena, genom att föreslå namn på personer som man anser ska väljas till styrelser och nämnder. Man föreslår också vem som ska utses till ordförande och vice ordförande i styrelser och nämnder.

21 november: Regionfullmäktige antar budget för 2019

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 21 november så antar det nyvalda fullmäktige en budget för nästa år.

12 december: Regionfullmäktige fattar beslut om fördelning av uppdrag

Onsdagen den 12 december hålls det tredje mötet med de nyvalda ledamöterna i regionfullmäktige och då utses ledamöter och ersättare i styrelser. Som grund har man valberedningens förslag. Efter detta möte är det alltså klart vilka personer som fått plats i olika styrelser och nämnder.

1 januari 2019: Nya ledamöter i styrelser och nämnder

Från och med årsskiftet tillträder de nya styrelserna och nämnderna i Region Halland och påbörjar sitt uppdrag. Den nya mandatperioden startar fullt ut.