Revisorer

Revisorerna, från vänster: Lars Gustafsson, Gösta Gustafsson, Lena Olofsdotter,
Jan-Erik Martinsen och Eva Hudin,

Vårt uppdrag

Region Halland har fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. Vårt uppdrag är att årligen granska all verksamhet och pröva ansvarstagandet i styrelse och nämnder.

Vi som revisorer prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Vid räkenskapsårets slut sammanfattas resultatet i en revisionsberättelse som används som underlag för fullmäktiges årliga prövning av om styrelse och nämnder ska beviljas ansvarsfrihet.

Vi har också uppgiften att granska verksamheten i regionens företag och stiftelser, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser.

Så här arbetar vi

Vårt arbete som revisorer styrs av kommunallagen eller aktiebolagslagen, när det gäller lekmannarevision i bolag, samt god revisionssed. God revisionssed är de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna vid revision i regioner, landsting och kommuner. Oberoendet är centralt för revisionens trovärdighet och legitimitet. Det innebär att vi själva:

  • väljer vad som ska granskas och revisionmetod
  • väljer sakkunniga (se nedan)
  • gör analyser och bedömningar

Vill du veta mer om revision och god revisionssed kan du gå in på SKL:s hemsida.

Vi strävar efter största möjliga öppenhet och tillgänglighet. Du kan ställa frågor, lämna synpunkter eller förslag till oss i revisionen men som framgått ovan så prövar vi alltid vad som ska granskas.

Sakkunniga hjälper oss i vårt arbete

Vi anlitar sakkunniga till vår granskning i den omfattning som behövs. Sakkunniga till revisorerna i Region Halland är för närvarande yrkesrevisorer från företaget PwC. Dessa är medlemmar i SKYREV, en förening för revisorer som arbetar som sakkunniga inom kommunal revision och som också är ett organ för certifiering av kommunala yrkesrevisorer.