20 september

Nyheter från regionstyrelsens sammanträde 20/9 2017.

Region Hallands miljöprofil ska bli
tydlig, långsiktig och föredömlig 

Regionstyrelsen föreslog på onsdagen att fullmäktige antar en komplettering av tillväxtstrategi 2014–2020 med ekologisk hållbarhet­ som ska utgöra grunden för det fortsatta arbetet med miljöfrågor internt inom regionen och i Halland.

Regionstyrelsen lämnade även förslag på en klimat- och miljöpolicy för Region Halland. Policyn ska visa på regionens intentioner i arbetet för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Den utgör grunden för det interna klimat- och miljöarbetet och kompletteras med riktlinjer för det konkreta arbetet.

– Ett förslag till regional handlingsplan har också tagits fram efter ett direktiv från regeringen med ett tydligt lokalt fokus, säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. Enligt planen ska, bland annat, en analys göras som identifierar vilka behov som finns för att stärka arbetet med miljö- och klimatperspektiv.

 

Positivt besked för Halland och Sydvästsverige i
förslag till ny nationell plan för transportsystemet

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029 finns många åtgärder som på ett positivt sätt berör Halland och Sydvästsverige.

Utbyggnad med dubbelspår längs hela Västkustbanan

• Utbyggnad med dubbelspår genom Varberg och nytt resecentrum.

• Dubbelspår Ängelholm – Maria Station.

• Dubbelspår mellan Maria station och Helsingborg C.

 Ny strategisk nod längs Västkustbanan

• Ombyggnad av Halmstad C med ny personbangård för ökad kapacitet.

 – Äntligen, säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. Jag är glad att vi lyckats övertyga Trafikverket om hur viktiga dessa satsningar är. I år är det 25 år sedan ett beslut fattades i riksdagen om att bygga dubbelspår längs hela Västkustbanan och först nu finns alla de tre kvarvarande sträckorna med enkelspår med i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet. När dessa flaskhalsar byggs bort kommer vi att märka en stor skillnad i ökad kapacitet och minskad restid. En utbyggnad med dubbelspår längs hela Västkustbanan kommer också att göra skillnad för hela Sydvästsveriges utveckling och skapar förutsättningar för nya bostäder och regionförstoring med utveckling av den regionala kollektivtrafiken. Det kommer även att bli positiva effekter för miljön och klimatet när person- och godstransporter kan flyttas från väg till järnväg, menar Dag.

– Det är också mycket glädjande att utbyggnad av Halmstad C med ny personbangård finns med i förslaget till ny nationell plan för transportsystemet. Halmstad C är en strategisk nod för hela Västkustbanan. Med detta förslag skapas förutsättningar för ökad kapacitet på Halmstad C och att klara ytterligare ett tågsystem. vi kan nu påbörja arbetet med att sätta den redan befintliga avsiktsförklaringen för Markarydsbanan som finns mellan parterna Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun i verket och ta fram ett genomförandeavtal, säger Dag. Att skapa robusthet i järnvägssystemet är oerhört viktigt, det är därför glädjande att Viskadalsbanan och Markarydsbanan omnämns som viktiga omledningsbanor.

– En bra infrastruktur och kollektivtrafik är mycket väsentlig för Hallands fortsatta utveckling då Halland växer och allt fler pendlar till jobb, skola och nöjen, fortsätter Dag Hultefors. De närmsta åren prognostiseras 9 000 nya bostäder i Halland vilket ställer krav på väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik där Västkustbanan är ryggraden för resandet i Halland, Sydvästra Sverige och knyter oss samman med omvärlden från Oslo till Hamburg, avslutar Dag.

Trafikverkets förslag är nu ute på remiss till olika remissinstanser med svarsdatum senast den 30 november i år till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Regeringen väntas sedan fatta beslut under våren 2018.

  

Vid dagens möte behandlades också:

Region Halland gemensamt

4 Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser 2017

5 Uppföljning och dialog av genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategin

6 Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter

7 Anmälan av utskottens protokoll

8 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

9 Anmälan av fattade delegationsbeslut 20 september

10 Resursfördelning 2018

11 Revisionsrapport ”Styrning av närsjukvårdens ansvar avseende psykisk ohälsa”

12 Revisionsrapport – Investeringar i de nationella invånartjänsterna 1177

13 Lokalresursplan 2017

14 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom regionstyrelsens ansvarsområde

15 Klimat och miljöpolicy för Region Halland

 

 Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats:

Möteshandlingar

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 11 oktober 2017.

 För mer information, kontakta gärna:

Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, 0705-45 38 55