17 september

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde den 17 september 2014.

Kraftfulla åtgärder för ekonomi i balans

Efter årets första sju månader har Region Halland ett ekonomiskt underskott på drygt 150 miljoner kronor. Prognosen är att resultatet vid årets slut kommer att vara minus 168 miljoner kronor.

– Det här är ytterst allvarligt och vi har idag gett klartecken till ett åtgärdsarbete som ska vända utvecklingen. Det är ett långsiktigt arbete som handlar om både arbetssätt och uppföljning av hälso- och sjukvården. På så sätt får vi också bättre beslutsunderlag, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim.

Tidigare i år gav styrelsen regiondirektören i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för de närmaste åren, och det är den planen som nu tagit form.

De senaste åren har kostnadsutvecklingen varit högre i Halland än i andra regioner och landsting. Ökningen av kostnaderna inom främst hälso- och sjukvården är också större än ökningen av skatteintäkterna. Trots en skattehöjning på 40 öre, som gett 248 miljoner kronor mer i intäkter, måste det göras ett omfattande arbete de närmaste åren. 

– Nu vill vi se åtgärder som leder till att regionen får en ekonomi i balans. Kostnadsökningstakten inom hälso- och sjukvården ska bli lägre än i övriga Sverige, och vi ska ha en kostnadsnivå som stämmer med våra skatteintäkter, säger Gösta Bergenheim.

Högsta prioritet en förutsättning

Förutsättningarna för att arbetet ska ge förväntat resultat är att det inbegriper hela Region Halland, och att det får högsta prioritet. Tre områden har identifierats som särskilt avgörande för att nå framgång: produktionsstyrning, kunskapsstyrning och målstyrning. Arbetet inom de tre områdena har många beröringspunkter, och måste därför samordnas.

– Det handlar om hur vi arbetar, tillsammans i hela regionen, och om att vi måste samordna det vi gör på ett mycket bättre sätt än idag. Vi måste jobba över organisationsgränserna, som en organisation. Det är också av yttersta vikt att rätt kompetens används för rätt uppgift, säger Gösta Bergenheim.

För att genomföra första fasen, där en fördjupad analys ska visa vad som ska förändras, behövs ett visst konsultstöd. Kostnaden för konsultinsatsen beräknas till 1,6 miljoner kronor år 2014. De insatser som krävs av de olika förvaltningarna ska rymmas inom ordinarie budget.

Årets andra uppföljningsrapport

Vid dagens möte behandlade regionstyrelsen också årets andra uppföljningsrapport. Uppföljningen visar att målen nås inom många områden. Ett exempel är att tillgängligheten till hälso- och sjukvård fortsätter att vara hög i Halland. I specialistvården erbjuds 97 procent av patienterna besök hos specialist inom ramen för vårdgarantins 90 dagar, och 98 procent av patienterna erbjuds tid till operation eller behandling inom 90 dagar.

Antalet medarbetare har ökat, både vad gäller tillsvidareanställda och inhyrd personal. Anledningen till ökningen ska analyseras vidare.

Läs Uppföljningsrapport 2 här.

Direktiv och resursfördelning

På regionstyrelsens möte fastställdes direktiv och resurser till driftnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder för år 2015. Med en balanserad styrning som utgår från ekonomiska förutsättningar ska Region Halland möta utmaningen att komma tillrätta med kostnadsutvecklingen och få balans mellan kostnader och intäkter och samtidigt fullfölja Region Hallands välfärdsuppdrag att erbjuda en god hälso- och sjukvård till invånarna i Halland. 

Direktivet är ett förtydligande av regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens styrfunktion till driftnämnderna och dess verksamheter. Fokus är en ekonomi i balans och uppdraget i direktivet är att tydligt sätta mål och styra mot det som har störst betydelse för respektive verksamhet för att uppnå detta.

Direktiven har tagit hänsyn till den förändrade politiska styrningen med en styrelse istället för två. Regionstyrelsen har därmed från år 2015 ansvar för helheten och ska ta hänsyn till sambanden mellan hälso- och sjukvård och regional utveckling. Regionstyrelsens uppdrag är inte att detaljstyra utan förväntar sig att alla nämnder inom ramen för sina olika uppgifter i reglementena blir tydligare och med kraft bidrar till att genomföra fullmäktiges mål, vilket linjerar med kommunallagens syn på hur en kommun/region ska styras.

Senast den 17 november ska nämnderna återkomma med Mål och inriktnings-dokument för 2015 som ska innehålla nedbrutna mål som är tydliga och mätbara.

Regionstyrelsen fastställde resurser för 2015 enligt nedan, under förutsättning att regionfullmäktige antar den budget som regionstyrelsen föreslagit på möte i november.

  • 6 870 700 tkr till hälso- och sjukvårdsstyrelsen som är en övergripande resursfördelningen inklusive regiongemensam åtgärdsplan. Resursfördelningen mellan driftnämnderna inom hälso- och sjukvårdsområdet sker av hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 20 oktober. 

  • 903 720 tkr till regionstyrelsen för egen del, inklusive regiongemensamma kostnader

  • 102 870 tkr till blivande Driftnämnd Kultur och skola

  • 12 030 tkr för de lokala nämnderna

Läs Direktiv 2015 till driftnämnder, gemensamma nämnder och lokala nämnder här.

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag - LÖF

Region Halland ska, tillsammans med övriga regioner och landsting, stärka kapitalet för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF. Det föreslår regionstyrelsen.

LÖF finns för att människor som skadas i vården ska kunna få ersättning. Det är alltså ett ekonomiskt skyddsnät för alla patienter, och ägare är alla Sveriges landsting och regioner.

Sedan EU har skärpt bestämmelserna (Solvens II-reglerna), för hur mycket säkerhet det ska finnas i försäkringsbolag behöver LÖF:s ekonomiska reserver förändras och stärkas.

Ägarna, det vill säga landsting och regioner, ska nu besluta om att dels lägga in mer kapital, dels betala skuldförbindelser man tidigare tecknat med LÖF. Detta sker i proportion till respektive landstings befolkningsmängd. För Hallands del innebär det att Region Halland skjuter till 38 miljoner kronor i kapitaltillskott och löser en skuldförbindelse på 190 miljoner.

Enkelt uttryckt kan man säga att den säkerhet som landstingen och regionerna själva stod för nu flyttas in i LÖF för att möte de hårdare kraven från EU och Finansinspektionen.

–  Åtgärden påverkar inte regionens resultat, då det handlar om små förändringar i vårt räntenetto, säger Region Hallands ekonomidirektör William Hedman.

Slutgiltigt beslut för Region Hallands del fattas av regionfullmäktige.

Gemensamt förslag om framtidens hemsjukvård

Region Halland och de halländska kommunerna har kommit fram till ett gemensamt förslag till överenskommelse om hemsjukvården i Halland. Målet är att ha en gemensam modell i Halland, med invånaren i fokus. Hemsjukvården ska bli jämlik i hela länet, och ansvaret för vården ska bli tydligare.

Överenskommelsen innebär att kommunerna från årsskiftet tar över ansvaret för hemsjukvården från Region Halland. Regionen har dock kvar ansvaret för att förse hemsjukvården med läkare.

Kriteriet för att få hemsjukvård blir enligt förslaget lika i hela Halland, och ska utgå från patientens behov - den patient som själv kan ta sig till vårdcentralen ska få vård där, den som inte kan det ska få hemsjukvård i kommunal regi.

En gemensam politisk nämnd med representanter från regionen och kommunerna ska följa upp och utveckla den gemensamma modellen, och arbeta med kvalitetsfrågor för en likvärdig vård i länet. Nämnden ska också ha hand om frågor kring hjälpmedel.

Förslaget har varit ute på remiss i kommunerna, och nu ska samtliga kommunfullmäktige och regionfullmäktige besluta om förslaget. Regionstyrelsen föreslog idag att regionfullmäktige vid sitt möte den 8 oktober ställer sig bakom förslaget. Den nya modellen ska gälla från den 1 januari 2015.

Regionen bygger ny dialysmottagning

Regionstyrelsen gav i dag klartecken för två projekt när man behandlade det återkommande ärendet Lokalresursplan. Ny byggnad för dialys- och njurmottagning i Varberg finns bland satsningarna.  Slutgiltigt beslut för Region Hallands del fattas av regionfullmäktige.

Sedan en tid finns en ny process för att säkra en god och långsiktig planering för att Region Hallands ska ha tillgång till de lokaler man behöver.

– Vi jobbar nu betydligt mer systematiskt med vår lokalförsörjning både på kort och lång sikt, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim.

 Regionstyrelsen fattade beslut om följande satsningar:

  • En ny byggnad för dialys- och njurmottagning ska byggas vid Hallands sjukhus Varberg. Det görs dels för att det behövs fler dialysplatser, dels för att bereda plats åt ny utrustning. Den nya mottagningen är anpassad för att klara av den framtida verksamheten på ett effektivt sätt. Totalkostnaden för nybygget är beräknat till 104 miljoner kronor.
  • Hälsa och funktionsstöds lokaler på hjälpmedelscentralen i Kungsbacka ska anpassas efter verksamhetens behov. Kostnaden är beräknad till 1,5 miljoner kronor. 

Hallands konstmuseum byggs ut

Ett tillgängligt och öppet konstmuseum med fokus på besökarnas delaktighet.
Det är målet när Hallands Konstmuseum nu ska renoveras och byggas ut. Det framgår av den avsiktsförklaring som Region Hallands styrelse och kommunstyrelsens ledningsutskott i Halmstad nu har godkänt.

– Vi är mycket stolta över att vi tillsammans kan göra den här satsningen. Den gör att Halland kan utvecklas till en av landets mest attraktiva konstregioner, säger Gösta Bergenheim, regionsstyrelsens ordförande.

Förutom att Hallands Konstmuseums lokaler ska byggas ut och renoveras ska verksamhet förnyas och utvecklas i samspel med organisationer, skolor, konst- och näringsliv. Tanken är att museet ska vara en tillgänglig, interaktiv och social mötesplats.

– När utbyggnaden är klar kommer det finnas betydligt bättre möjligheter för Halmstad som konsstad att erbjuda invånare och besökare fler utställningar av hög kvalitet, säger Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande i Halmstad.

1 300 kvadratmeter stor tillbyggnad

Tillbyggnaden ska bli 1 300 kvadratmeter stor och ska präglas av den Halmstadsfödde konstnären Olle Bærtling. Utbyggnaden ska bestå av ett större, flexibelt rum med plats både för Bærtlings verk och andra utställningar samt en öppen aktivitetsplats där publik, partners och personal kan samverka.

Dessutom kommer museet att få en ny entré med butik, café och restaurang samt en hörsal. Utöver det ska den gamla delen av museet renoveras utvändigt, ventilationen i hela huset ska förbättras och hela museet ska göras tillgängligt för alla.

Region, kommun och stiftelse i samarbete

Tillbyggnaden beräknas tillsammans med övrig upprustning kosta 60 miljoner kronor och kommer att finansieras av Region Halland och Halmstads kommun tillsammans med Stiftelsen Hallands länsmuseum. Ett arbete pågår för att hitta externa medfinansiärer. Det är dessa tre parter som tillsammans med Hallands Konstmuseum och Hallands Museiförening tagit fram en plan för såväl verksamheten som lokalerna (Bilaga 1).

Nästa fas 2015

Innan arbetet med detaljerna kan starta ska både kommun- och regionfullmäktige anta sina budgetar. Därför dröjer det till slutet av året innan arbetet kan gå in i nästa fas.

Vid dagens möte behandlades också

Region Halland gemensamt
• Månadsrapport för Region Halland
• Västkuststiftelsen – ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013
• Motion om giftfri region
• Motion om framtidens närsjukvård i Halland
• Motion om akuta äldreteam
• Förvaltning av Region Hallands stiftelser
• Ansökan om bidrag från Halmstads nämndemannaförening
• Information om begäran om kapitaltäckning till West Sweden Ideell förening
• Regiondirektören informerar
Regional tillväxt
• Förslag till regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden i Västsverige 2014-2020
• Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland
• Medfinansiering av projektet Kompetensråd i Halland
• Information om Grön tillväxt
• Information om Lokalt Ledd Utveckling i Halland, enligt Leadermetoden 2014-2020
• Information om Region Hallands stöd för det framtida arbetet med strukturfonder
Regionstyrelsen som nämnd för kulturen
• Uppföljning 2 -2014 Kulturförvaltningen
• Månadsrapport för Kulturförvaltningen
Regionstyrelsen som nämnd för skolorna
• Uppföljning 2 -2014 Skolförvaltningen
• Månadsrapport från Skolförvaltningen
• Interkommunal ersättning för folkhögskolor 2015
Regionstyrelsen som nämnd för regionkontoret
• Uppföljning 2 -2014 Regionkontoret
• Månadsrapport från Regionkontoret

För mer information, kontakta gärna

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, 070-628 81 01
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96
Jörgen Preuss, bitr regiondirektör, 070-545 38 55

För mer information om avsiktsförklaring Hallands konstmuseum

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, 070-628 81 01
Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande, Halmstad, 035-13 73 04
Kristina Blomquist, chef kulturförvaltningen, Halmstads kommun, 070-274 17 21
Eva Nyhammar, kulturchef, Region Halland, 070-210 56 46
Sven Lundström, museichef, Hallands konstmuseum, 035-16 23 01