Lokala nämnder

De lokala nämnderna har regionfullmäktige och regionstyrelsens uppdrag att verka för en jämlik och positiv hälsoutveckling i visionen om Halland - bästa livsplatsen. God hälsa hos befolkningen är en av flera avgörande faktorer för tillväxt och välfärd inom regionen men social hållbarhet har också stor betydelse för regionens utveckling.

I uppdraget att verka för en god och jämlik hälsa har lokala nämnder fokus på hälsa, och inte vård, i ambitionen om att utföra utvecklingsarbete och stimulera och utveckla ett brett folkhälsoarbete med utgångspunkt i ett socialt hållbart samhälle.

De lokala nämnderna ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av sjukvård - vilket förutsätter att lokala nämnder har god kunskap om invånarna och verksamheternas förutsättningar, att möta upp mot de behov som invånarna ger uttryck för. Ett aktivt arbete med kunskapsunderlag, omvärldsbevakning, dialoger och samverkan, skapar en god grund i behovsfrågan - och möjlighet att företräda och tillvarata invånarens kunskap, som underlag i utveckling av Region Hallands verksamheter.

Invånarens kunskap och erfarenhet är viktig

Den kunskap och erfarenhet som invånaren besitter, är en tillgång som kan bidra till att både den politiska processen, likväl som tjänstemännens beredningar blir bättre. Kunskapen ökar om vad som "behövs" inom Region Hallands verksamheter, likväl som vad som kan "göras bättre" nu och i framtiden.

Mot denna bakgrund arbetar lokala nämnder med dialogen som verktyg, mot både invånare och verksamheter samt kommunala aktörer och ideella sektorn m.fl, i ambitionen att bedriva utvecklingsarbete, stimulera till initiativ och ett brett folkhälsoarbete. Vill du veta mer om lokala nämnders initiativ och resultat av dialoger så besök får dialogsida - "mer om dialogen".

Under respektive nämnd hittar du kontaktuppgifter till politiker och tjänstemän om du har initiativ och förslag som du vill lämna.  Du kan också välja att lämna dina åsikter direkt här på webben.

Patientnämnden - När du har synpunkter på behandling och bemötande

Om du har synpunkter eller är missnöjd och kanske vill vidta åtgärder på grund av den vård och behandling som du fått, uppskattas om du i första hand vänder dig till den enhet som du varit i kontakt med. Om ni inte tillsammans kan klara ut det som orsakat ditt missnöje kan du vända till  patientnämnden som bistår dig i att lämna synpunkter.