Lokala nämnder

Lokala nämnder får sitt uppdrag från regionfullmäktige och regionstyrelsen. Uppdraget innebär att bidra till utveckling av hälsans bestämningsfaktorer i samhället och arbeta för en jämlik och positiv hälsoutveckling med utgångspunkt i social hållbarhet. I uppdraget ingår även ansvaret för att stimulera och utveckla ett lokalt och regionalt gränsöverskridande strategiskt folkhälsoarbete samt att bidra med inventeringar och bedömningar av invånvarnas behov av hälso- och sjukvård.

Under 2019 ska de lokala nämnderna särskilt prioritera:

  • En god start i livet
  • Insatser som utjämnar hälsoskillnader

Nedan sammanfattas hur lokala nämnder arbetar utifrån ett kunskapsuppdrag, utvecklingsuppdrag och samverkansuppdrag.

Kunskapsuppdrag

Lokala nämnder arbetar med kartläggning och dialog för att identifiera befolkningens behov. Som exempel kan nämnas det större dialogarbete som lokala nämnder har genomfört om ungas livsvillkor och psykiska hälsa,  se här  (PDF-dokument, 1,2 MB)och befolkningsstudien "Hälsa på lika villkor".

Utvecklingsuppdrag

Lokala nämnder samarbetar i ett antal övergripande utvecklingsprocesser. Som exempel kan nämnas Välmående ger  resultat (VGR) som nämnderna har drivit sedan 2013 (för mer information se https://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/folkhalsa/regionalt-arbete/barn-och-unga/valmaende-ger-resultat/

Samverkansuppdraget

Samverkan är en förutsättning och en framgångsfaktor för genomförandet av lokala nämnders uppdrag. Det krävs insatser på flera nivåer och från olika aktörer, för att vi tillsammans ska kunna skapa ett socialt hållbart Halland.

Patientnämnden - När du har synpunkter på behandling och bemötande

Om du har synpunkter eller är missnöjd och kanske vill vidta åtgärder på grund av den vård och behandling som du fått, uppskattas om du i första hand vänder dig till den enhet som du varit i kontakt med. Om ni inte tillsammans kan klara ut det som orsakat ditt missnöje kan du vända till  patientnämnden som bistår dig i att lämna synpunkter.