Ny regionindelning i Sverige

Regeringen har initierat ett arbete lett av civilminister Ardalan Shekarabi (S) i syfte att dela in Sverige i väsentligt färre län och landsting. Regeringen anser att Sveriges regionala indelning behöver moderniseras med hänsyn till förändringar i befolkningsstruktur, levnadsmönster och samhällsekonomi och syftet är att skapa organisationer som är bättre rustade att klara av de uppgifter och utmaningar som ett modernt samhälle står inför.

Indelningskommittén och dess uppdrag

En Indelningskommitté är utsedd med uppdrag att föreslå en ny indelning, som innebär att Sverige ska delas in i väsentligt färre län och landsting. Det talas om att Sverige i framtiden ska bestå av sex till nio regioner. Kommitténs företrädare är Kent Johansson och Barbro Holmberg.

Kommitténs uppgift är ta fram ett väl förankrat förslag på en ny läns- och landstingsindelning i Sverige, som ska utgå ifrån vilka behov medborgare och näringsliv har i olika frågor - bland annat transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvårdsfrågor, utbildning, kultur och en god miljö. Syftet är att skapa en ändamålsenlig indelning med effektiva organisationer som har en bättre anpassning till näringsgeografiska och miljömässiga förhållanden. Med en ny indelning tror regeringen att man ska få mer stabila ekonomiska förhållanden och att det ska ge medborgare ett större demokratiskt inflytande.

Halland och Region Hallands ståndpunkt

Regionstyrelsens arbetsutskott företräder Hallands sex kommuner och de politiska partier som är representerade i regionfullmäktige, som är eniga om ståndpunkten att Halland ska hållas helt även framöver. Region Halland utgår från denna ståndpunkt i det fortsatta arbetet och i samtalen med Indelningskommittén.

Region Halland är positiva till att Sverige regionaliseras, men är kritiska både till grundantagandet att färre län och landsting är lösningen på Sveriges framtida samhällsutmaningar och till de kriterier som Indelningskommittén utgår från i arbetet.

- Det är bra att Sverige regionaliseras, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande. Däremot har vi hela tiden hävdat att slagkraftiga regioner inte är en organisatorisk fråga där större storlek på Sveriges regioner är lösningen. Samhällsutveckling handlar om förmågan att styra, leda och verka i processer och funktionella samarbeten som är gränslösa, menar Mats.

Det går bra för Halland. Det visar många nyckeltal i nationella och nordiska jämförelser såväl inom tillväxtområdet och inom hälso- och sjukvården.

- Efter fem år som region kan vi se att vårt arbetssätt är framgångsrikt och Halland står sig väl i jämförelse med andra regioner och landsting. Vi ser stora möjligheter till en fortsatt positiv utveckling med de geografiska gränser vi har idag och bidrar bäst till både Hallands och Sveriges utveckling genom att fortsatt vara en region, avslutar Mats.

Ledamöter från Halland i samrådsgrupp

Halland representeras av en samrådsgrupp i samtalen med Indelningskommittén och Sveriges kommuner och landsting (SKL), som består av Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, Stefan Bengtsson, 1:e vice ordförande regionstyrelsen, Lise-Lotte Bensköld-Olsson, 2:e vice ordförande regionstyrelsen och Elisabet Babic, Kommunstyrelsens ordförande Laholms kommun.

Tidplan för Indelningskommitténs arbete

  • Delredovisning 29 februari 2016
    (Med lägesbeskrivning, förslag på fortsatt process och ev. kompletteringar till uppdraget)
  • Delbetänkande 30 juni 2016
    (avseende län som kan slås samman 2019)
  • Ny delredovisning den 31 januari 2017

  • Slutbetänkande den 31 augusti 2017
    (För att tas i bruk senast 1 januari 2023. Finns det en eller flera förändringar man är överens om kan de genomföras 1 januari 2019)