Internt miljöarbete

Region Halland har som länets största arbetsgivare en stor inverkan på miljön, men också stora möjligheter att åstadkomma förbättringar. Engagerade medarbetare och ett systematiskt miljöarbete i förvaltningarna är förutsättningar för att vi ska lyckas.

Region Halland arbetar aktivt för att minimera påverkan på miljön. Miljöarbetet har varit framgångsrikt och arbetet med att uppnå våra miljömål fortsätter.

Alla förvaltningar har ett miljöledningssystem som följer standarden ISO 14001. Många förvaltningar har dessutom certifierat sitt miljöledningssystem.

Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet

Regionens huvuduppgift är att medverka till att uppnå god hälsa. I det arbetet är skydd av miljön, hållbar försörjning och effektiv användning av energi och naturresurser viktiga förutsättningar. Region Halland är Hallands största arbetsgivare och vår verksamhet genererar en betydande miljöpåverkan på grund av storlek och inriktning. Alla verksamheter och allt arbete inom Region Halland ska medverka till en långsiktig, hållbar utveckling.

Miljöombud och miljösamordnare

Alla avdelningar/enheter har valda miljöombud som bevakar stora och små miljöfrågor på sin arbetsplats. Vid varje förvaltning finns en miljösamordnare som har till uppgift att driva miljöarbetet framåt genom bland annat genom information och utbildning. Miljösamordnaren sammanställer också förvaltningens årliga miljöbokslut.

Regionen har dessutom en central miljöutvecklare som arbetar med övergripande miljöfrågor.