Krisberedskap

Region Halland har en viktig uppgift att se till att organisationen är väl rustad för att klara en allvarlig händelse, omfattande kris, stor olycka eller katastrof, höjd beredskap eller krig.

En allvarlig händelse är en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på ett särskilt sätt. Exempel på allvarliga händelser är: transportolyckor, explosioner, bränder, utbrott av allvarlig smitta, spridning av farliga ämnen, infrastrukturstörningar, väpnat angrepp samt psykosocial påverkan på samhället som en följd av traumatiska händelser. Hot eller risk som allvarligt skulle kunna komma att påverka verksamheten är också att betrakta som en allvarlig händelse.

Mot denna bakgrund och framtagna riktlinjer ska samtliga regionens verksamheter upprätta särskild krisplan med organisation för särskild krisledning. Regional Krisledning (RKL) fungerar som samordnande och stödjande till verksamheterna. Den regionala krisledningen sammankallas av regiondirektören, och ska vara tillgänglig alla dagar, dygnet runt.

Alla planer som upprättas ska vara väl kända inom organisationen. De verksamheter som sluter avtal eller överenskommelser ansvarar för att delge alla berörda var planerna finns och vad de innehåller.