Ytterligare besparingar vid Länssjukhuset

Länssjukhusets uppföljning för de fyra första månaderna visar att de av styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland tidigare beslutade åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans börjar ha effekt. Totalt sett är det dock inte tillräckligt för att nå det av styrelsen tidigare beslutade sparmålet och därför fastställdes ytterligare åtgärder vid tisdagens sammanträde.

Det föreligger en fortsatt svår obalans i ekonomin och Länssjukhusets prognos pekar mot ett underskott på 65 miljoner kronor. Ändå finns det flera positiva tendenser i Länssjukhusets uppföljning 1 för perioden januari - april 2009. I nära samverkan med landstingets övriga verksamheter har arbetet med att förbättra tillgängligheten klart visat effekt. Arbetet med att bättre utnyttja de samlade operationsresurserna på sjukhuset har lett till en stor produktionsökning men även hänvisningen till vårdgarantiservice har ökat. Antalet omhändertagna patienter i såväl öppen som sluten vård har varit flera under de första fyra månaderna 2009 jämfört med 2008.

– Det är mycket bra för hallänningen att tillgängligheten har förbättrats och det gäller nu att lösa de fåtal områden där det fortfarande finns ett utvecklingsbehov, säger Lisbeth Waagstein, ordförande i styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland.

Ett tydligt trendbrott avseende den ekonomiska resultatutvecklingen för Länssjukhuset kan konstateras. Kostnadsökningstakten har kommit ned från 8,5 procent för helår 2008 till 5,2 procent nu. Det gäller främst reduktion av personalkostnader och kostnader för läkemedel. Beslutade och vidtagna åtgärder bedöms alltså ha haft resultatförbättrande effekter, men trots detta är den samlade effekten otillräcklig. Det kvarstår till exempel en alltför hög underliggande kostnadsökningstakt på cirka 10 procent per år avseende köp av regionvård. Länssjukhuset visar till och med april en avvikelse mot periodiserad budget på minus 26,4 miljoner kronor.

– Den totala helårseffekten när det gäller åtgärder för en ekonomi i balans vid Länssjukhuset som driftstyrelsen tidigare redan har beslutat om måste uppnås och därför är det nödvändigt med utökade och tillkommande åtgärder, säger Lisbeth Waagstein.

Vid tisdagens sammanträde fastställde Länssjukhuset i Halmstads driftstyrelse därför sjukhuschefens förslag på reviderad åtgärdsplan för ekonomi i balans vid Länssjukhuset 2009-2010. Det innebär ytterligare åtgärder avseende främst fortsatt personalkostnadsreduktion men även att vissa investeringar omprövas eller senareläggs. Länssjukhusets åtgärder ska totalt ge en helårseffekt på 80 miljoner kronor.

Uppföljning 1 för Sjuktransportförvaltningen visar på en förbättrad tillgänglighet när det gäller utryckningstider till så kallade prio 1-fall. Antalet ambulanstransporter har ökat med 6 procent, vilket innebär ytterligare cirka 9 000 ambulansmil under 2009 om trenden håller i sig. Även antalet sjukresor har ökat och då med 3,7 procent, vilket motsvarar 6 300 fler transporter räknat på helår. Sjuktransportförvaltningen har vidtagit en del åtgärder för att säkerställa en budget i balans. Det gäller till exempel prioriteringar när det gäller investeringar samt utbildnings- och utvecklingsinsatser.

Vid styrelsens sammanträde fastställdes även arbetsmiljöplan 2009 för Sjuktransportförvaltningen och lönestrategi för Länssjukhuset i Halmstad respektive för Sjuktransportförvaltningen. Styrelsen har tidigare under året fastställt en arbetsmiljöplan 2009 för Länssjukhuset i Halmstad.

– Det är viktigt att vi har en långsiktighet och bra struktur när det gäller frågor som rör medarbetarnas arbetsmiljö och lön. Uppföljning 1 visar på en fortsatt låg sjukfrånvaro vid Sjuktransportförvaltningen och vid Länssjukhuset i Halmstad har sjukfrånvaron minskat något från en redan relativt låg nivå, vilket är positivt, säger Lisbeth Waagstein.

För mer information:

Lisbeth Waagstein, ordförande i styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland, tfn 070-295 94 32

Anders Dybjer, sjukhuschef Länssjukhuset i Halmstad, tfn 070-295 15 97

Anders Westberg, förvaltningschef Sjuktransportförvaltningen, tfn 035-13 10 00