Utökade besparingar krävs för ekonomi i balans

– Vi har åstadkommit ett trendbrott och lyckats sänka kostnadsökningstakten inom många områden, men tyvärr räcker inte det för att långsiktigt komma i ekonomisk balans. Sjukhusledningen har därför tagit fram ett förslag om utökade åtgärder.Det sa sjukhuschef Anders Dybjer, när han på måndagen presenterade förslaget för sjukhusets chefer.

– Uppföljningen av planen efter första fyra månaderna 2009 visar att de flesta av åtgärderna har haft avsedd effekt. Framför allt har vi minskat såväl personalkostnader som läkemedelskostnader, säger Anders Dybjer. Dessutom har det skett en intäktsökning inom de opererande verksamheterna, med vårdvolymer som ligger över 2008 och helt i nivå med årets budget, fortsätter han. Detta har medfört en betydligt förbättrad tillgänglighet till nybesök och behandling.

Även om den beslutade planen håller i stora delar, finns det områden där kostnaderna fortsätter att öka. Framför allt ökar sjukhusets regionvårdskostnader, det vill säga vård av svårt sjuka halländska patienter vid universitetssjukhus, med motsvarande tio procent om året.

Eftersom den förväntade kostnadsminskningen uteblivit inom vissa områden måste detta kompenseras med utökade åtgärder inom andra, och till största delen genom att sänka personalkostnaderna ännu mer. Utöver de sedan tidigare beslutade personalkostnadsbesparingarna på 28 miljoner kronor innebär förslaget att kostnaderna ska sänkas med ytterligare 15 miljoner kronor beräknat på helåret.

– Vi kan inte längre utesluta att personal måste sägas upp. Därför kommer det att läggas ett varsel som omfattar högst 50 anställda på sjukhuset. Den totala ekonomiska spareffekten inom personalområdet ska uppgå till minst 43 miljoner kronor.

Hur många som kommer att sägas upp beror på vilken övertalighet som uppstår i samband med verksamhetsförändringar och hur man genom naturlig omsättning kan anpassa bemanningen. Detaljerna i planerna ska vara klara i mitten av september.

I förslaget ingår även åtgärder om att skjuta planerade och beslutade investeringar på framtiden, alternativt omprövas. Endast investeringar av verksamhetskritisk karaktär ska genomföras.

Dessutom genomförs en utökad stängning av vårdplatser under helgerna på vissa avdelningar, främst inom kirurgi och ortopedi. Tätare helgtjänstgöring, det vill säga varannan helg, kommer att införas där det finns verksamhetsmässiga fördelar och ekonomiska spareffekter.

Det genomförs även en översyn av jour och beredskap, som grund för en ökad samordning av jourverksamheten på sjukhuset.

Sjukhuschef Anders Dybjers förslag om utökade åtgärder kommer att behandlas av styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halmstad vid deras möte den 26 maj.

Det pågår även en landstingsövergripande process, när det gäller det totala ekonomiska läget inom landstinget.