Sjuksköterskestudenter gillar Hallands sjukhus

I Vårdförbundet Students VFU-ranking (verksamhetsförlagd utbildning) 2016 kom Halmstad högskola på tredje plats. Högskolans VFU-placeringar, det vill säga praktikplatser för sjuksköterskestudenter, är förlagda på Hallands sjukhus.

Överlag var studenterna väldigt nöjda med sin praktik och tyckte att de fick ett bra stöd från sina handledare i verksamheterna. Många ansåg också att de fick ny teoretisk kunskap och möjlighet att praktiskt tillämpa sina akademiska kunskaper. Nästan lika många uppgav att bemötandet från medarbetare på arbetsplatserna var bra.
FAKTA, VFU på Hallands sjukhus
  • Under 2016 kommer Hallands sjukhus att ha tagit emot sammanlagt 484 sjuksköterskestudenter från på termin två, fyra, och sex på VFU. Många studenter som gör sin praktik här erbjuds också en anställning efter sin utbildning.
  • För att kunna ge studenterna en så bra VFU som möjligt arbetar vi efter en handledningsmodell som är under ständig utveckling. Varje avdelning har en utsedd huvudhandledare för studenterna, som har regelbunden kontakt med högskolan och studenten. Huvudhandledaren ansvarar för och planerar studentens kliniska utbildning utifrån hens, högskolans och verksamhetens mål.
  • Genom en regional studierektor sker beställningar av utbildningsplatser från högskolan/skolan, vilket möjliggör att huvudhandledarna ute på enheterna kan ha en god framförhållning och planering.
Om undersökningen
Rankingen av årets VFU-placeringar baserades på frågan: ”Vilket sammanfattande betyg vill du ge dina VFU-placeringar”. Undersökningen vände sig till medlemmar i Vårdförbundet Student som studerar sin sista termin. 775 studentmedlemmar i Vårdförbundet spridda på 25 olika universitet och högskolor besvarade frågan.