Sjukhuset i Varberg på väg mot en köfri vård

Antalet patienter som väntar på besök eller behandling på Sjukhuset i Varberg har minskat markant under år 2009.- Det är glädjande att sjukhuset når upp till vårdgarantin inom de allra flesta områden. Det har gjorts en fantastisk insats för att arbeta bort köerna, framhåller Christer Samuelsson, ordförande i Styrelsen för Sjukhuset i Varberg.

Den uppföljning av verksamheten, till och med maj månad, som styrelsen tog del av vid sitt senaste sammanträde visade att väntetiderna till vården minskat. I dag når Sjukhuset i Varberg upp till kraven i vårdgarantin inom de allra flesta områden.

Köerna har tidigare främst funnits inom ortopedin, men tack vare ett gediget arbete på ortopedkliniken i kombination med upphandlad vård hos externa vårdgivare har många patienter under våren fått sitt läkarbesök eller sin operation.

- Målet är en köfri vård där patienten i samband med att en läkare bedömer att det finns behov av exempelvis en operation genast ska få bokad en tid inom tre månader. Sjukhuset i Varberg har kommit en bra bit på väg när det gäller att nå målet, konstaterar Christer Samuelsson.

Det är också glädjande att andelen vårdrelaterade infektioner sjunkit trots ett stort inflöde av patienter. Även återinläggningarna har minskat, det vill säga antalet patienter som läggs in för vård igen på sjukhuset inom 14 dagar efter ett vårdtillfälle.

Uppföljningen visar också att andelen patienter som haft en handläggningstid på mindre än fyra timmar på akutmottagningen har ökat. I maj månad gällde detta cirka 72 procent av patienterna. De patientenkäter som sjukhuset skickar ut visar att patienterna fortsätter att vara nöjda med sin vård.

När det gäller beläggningen av vårdplatserna så har den under maj månad varit 84 procent, vilket innebär en liten minskning sedan april månad (88 procent).

- Statistiken visar att sjukhusets totala antal vårdplatser räcker till, men vi är medvetna om att medicinkliniken ofta har en hög beläggning. Därför tycker vi det är bra att sjukhusledningen kontinuerligt ser över fördelningen av vårdplatser och samarbetet mellan klinikerna, säger Christer Samuelsson.

Sjukhuset i Varberg har kravet att nå en ekonomi i balans. Ökande kostnader för bland annat personal, läkemedel och köpt vård bidrar till ett prognostiserat underskott på cirka 60 miljoner.

- Vi ser allvarligt på det ekonomiska läget men förväntar oss att de åtgärder som sjukhusledningen planerat kommer att ge effekt i höst. Vi inser att det inte går att nå ett nollresultat under år 2009, men det är viktigt att vi ser ett trendbrott så att kostnaderna inte fortsätter att överstiga intäkterna.

För ytterligare information, kontakta gärna Christer Samuelsson på telefon 0709-423765.