Referat från Regionstyrelsens arbete

I dagens referat beskrivs regionens arbete med event och fastigheter samt återredovisning av uppdrag för att minska kostnadsutvecklingstakten.

 

Regionstyrelsens arbete 27 juni 2018

 

Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande, vad tar du med dig från dagens möte?

-          Att vi fortsätter vårt arbete inför hösten med att noga följa upp kostnadsutvecklingen. Vårt fokus är kvalitet och ansvar i det vi levererar till våra invånare. Det tål att sägas igen - vi måste arbeta både med en långsiktig strategisk utveckling samtidigt som vi tar ansvar för ekonomin på kort sikt.  

Arbetet med att minska kostnadsutvecklingstakten
Regionstyrelsen fick information om det arbete som nu görs för att identifiera möjliga åtgärder för att sänka kostnadsutvecklingstakten och nå en ekonomi i balans. Arbetet görs av Regionkontorets tjänstemän tillsammans med förvaltningscheferna på övriga förvaltningar. Färdiga förslag ska presenteras för Regionstyrelsen i september 2018. Parallellt med att åtgärdsförslagen tas fram är budskapet till samtliga nämnder och styrelser inom Region Halland att vara ekonomiskt återhållsamma.

Regionens organisering av arbetet med event (konferenser och utbildningar) och fastigheter förändras
Efter beslut i Regionstyrelsen kommer arbetet med event, i form av utbildningar och konferenser, och fastigheter att organiseras om och till större del hanteras på Regionkontoret. Efter förändringarna förväntas arbetet bli mer effektivt.

Arbetet med fastigheter kan på det här sättet hållas samman bättre och tydligare bli en del av den utveckling som behöver ske inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Arbetet med konferenser och utbildningar behöver förändras för att samordnas bättre med övrigt kommunikationsarbete som sker inom Region Halland, samtidigt blir gränsdragningen tydligare kring vilka event som ska och inte ska göras inom Region Hallands uppdrag. Inriktningen på eventen kommer att vara att stötta regionens arbete.

Om du är intresserad av fler ärenden än de vi refererar från Regionstyrelsens arbete, kan du läsa hela protokollet här. Protokollen publiceras två veckor efter Regionstyrelsens sammanträden.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FAKTARUTA
Vad gör Regionstyrelsen, Regionfullmäktige och nämnden?
Regionstyrelsen utses av fullmäktige och leder allt arbete inom regionen
. Den ansvarar för regionens ekonomi och samlade personalpolitik. Mellan sammanträdena i regionfullmäktige leder regionstyrelsen det politiska arbetet.

Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet på regional nivå. Fullmäktige representerar befolkningen och tar beslut i regionernas viktigaste frågor som till exempel beslut om regionens inriktning, verksamhet och ekonomi. Regionfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst ansvarsområde, som till exempel Driftnämnden för Hallands Sjukhus. Regionfullmäktige kan överlåta (delegera) beslut till regionstyrelsen eller nämnder i vissa ärenden.

I Region Halland finns sex driftnämnder som ansvarar för den löpande verksamheten inom olika områden i regionen. De förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige. Eftersom regionerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i Sverige.

Halland har dessutom sex lokala nämnder som bland annat ska arbeta gränsöverskridande för en jämlik och positiv hälsoutveckling med utgångspunkt i social hållbarhet.