Referat från regionfullmäktige 20/6

Från och med  20 juni så refereras huvuddragen från regionfullmäktiges arbete i samband med att fullmäktige sammanträder. Referaten kommer att visas här i nyhetslistan på Region Hallands webbplats.

I referaten prioriterar vi informationen från sammanträdet utifrån vad som kan vara extra intressant ur ett invånarperspektiv. Vi försöker också förklara innehåll och beslut på ett så enkelt sätt som möjligt och låter regionfullmäktige ordförande kommentera arbetet. 

Exempel på vad regionfullmäktige fattar beslut om är övergripande styrdokument  som exempelvis, Hälso- och sjukvårdsstrategin och Tillväxtstrategin, men beslutar också om program, policys, årsredovisningar och strategier. Ett årligt återkommande ärende är att besluta om Region Hallands budget och målsättning för verksamheten. Om du är intresserad av att följa regionfullmäktiges sammanträden, kan du göra det via video här.

______________________________________________________________________

Regionfullmäktiges arbete 180620

 

Thomas Jönsson, regionfullmäktiges ordförande, vad vill du förmedla från dagens sammanträde?
– Det är ju så att det är fullmäktige som beslutar om Region Hallands mål och budget och då blir uppföljningen viktig för att fullmäktige ska få en bild över hur verksamheten utvecklas under året.
– Dagens möte var också det sista för mandatperioden.  De fyra senaste åren har bland annat inneburit att regionfullmäktige har fått besluta om en hälso- och sjukvårdsstrategi som lägger grunden för en modern hälso- och sjukvård på invånarnas villkor i Halland. Under mandatperioden har också fullmäktigeuppdraget utvecklats då de regionala frågorna ur ett brett perspektiv fått större utrymme.

Reviderade arbetsordningar, motioner och information från FoU

I dagens referat beskriver vi vad regionfullmäktiges reviderade arbetsordning handlar om.  Det kan vara intressant eftersom regionfullmäktige är folkvalda till skillnad från regionstyrelsen. Regionfullmäktige i Halland består av 71 ledamöter. Omarbetningen/justering av arbetsordningen görs eftersom  en ny kommunallag trädde i kraft vid årsskiftet och det innebär att nu gällande arbetsordningar och reglementen behöver anpassas efter den nya lagstiftningen. Innehållsmässigt sker inga större förändringar. Eftersom det är val i år så har också en politisk organisationskommitté tittat på vilka uppdrag Region Hallands styrelse och nämnder ska ha. Vid förra sammanträdet med fullmäktige beslutades det om uppdragen och nu vid detta sammanträde så anpassas varje nämnds reglemente efter detta beslut.

Även överenskommelse för "Kommun- och regionledningsforum" revideras och det innebär bland annat att samarbetet mellan kommuner och region blir mer tydligt. Region Halland ser "Kommunberedningen" som ett mycket viktigt samarbetsorgan för Halland och genom ett tydligare arbetssätt (samt ett namnbyte) kommer det gemensamma arbetet att stärkas ännu mer.   

En motion är ett skriftligt förslag som läggs av en ledamot för beslut i fullmäktige och dagens möte behandlade en motion från Ingemar Johansson, Centerpartiet, om en utökad drivmedelspolicy i Halland. Regionfullmäktige besvarade motionen genom att redovisa för den befintliga styrning som för det interna miljöarbetet. Region Hallands interna miljöarbete styrs, utöver miljölagstiftningen, av tillväxtstrategi för Halland, Miljöpolicy och riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet. Regionfullmäktige svar hänvisar också till att en drivmedelspolicy ingår som en del av Region Hallands pågående arbete kring hållbara resor och transporter.

Forskning, utbildning och utvecklingsenheten (FoU) presenterade hur Region Hallands forskningsarbete står sig i förhållande till andra regioner i Sverige.  Vi står oss väl i förhållande till regioner av samma storlek, bland annat med många forskningsstuderande på gång att doktorera vilket säkrar en fortsatt jämn publicering av vetenskapliga artiklar. Bland våra medarbetare har vi också en förhållandevis stor andel som redan har forskarutbildning.

……………………………………………………………………………………………

FAKTARUTA
Vad betyder reglemente, arbetsordning och ansvarsfrihet?
Reglemente är en beskrivning som styr nämndens uppdrag medan arbetsordningen reglerar hur fullmäktige/styrelsen/nämnden ska arbeta.  Ansvarsfrihet innebär i korthet att regionfullmäktige godkänner den berörda styrelsers arbete under det föregående året vad gäller ekonomi och verksamhet.

Vad gör regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnden?
Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet på regional nivå
. Fullmäktige representerar befolkningen och tar beslut i regionernas viktigaste frågor som till exempel beslut om regionens inriktning, verksamhet och ekonomi. Regionfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst ansvarsområde, som till exempel "Kultur- och skola". Regionfullmäktige kan överlåta (delegera) beslut till regionstyrelsen eller nämnder i vissa ärenden.

Regionstyrelsen utses av fullmäktige och leder allt arbete inom regionen. Den ansvarar för regionens ekonomi. Mellan sammanträdena i regionfullmäktige leder regionstyrelsen det politiska arbetet.

I Region Halland finns sex driftnämnder som ansvarar för den löpande verksamheten inom olika områden i regionen. De förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige. Eftersom regionerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i Sverige.

Region Halland har också sex lokala nämnder som arbetar med folkhälsofrågor men också med att ur ett medborgarperspektiv beskriva det behov av hälso- och sjukvård som finns.