Referat från regionstyrelsens arbete

I dagens referat beskriver vi regionens ekonomiska resultat efter årets åtta första månader samt beslut om att Halland gemensamt går in i Greater Copenhagen-samverkan.

Fokus på budget i balans

Region Halland inleder nu ett hårt arbete med att få en budget i balans. Under kommande mandatperiod kommer förslag på ett antal åtgärder att tas fram i syfte att minska kostnaderna samtidigt som kvaliteten ska vara likvärdig för invånarna.

Regionstyrelsen beslutade på sammanträdet den 10 oktober om åtgärder som sammanlagt minskar kostnaderna med cirka 50 miljoner kronor.

Fler invånare i en attraktiv och växande region ger ett ökat behov av hållbar tillväxt och kvalitativ vård. För att kunna leverera en effektiv välfärd behöver kostnaderna ses över. Det är ett långsiktigt arbete, som redan inletts.

Både den första och andra uppföljningsrapporten pekade på ett underskott. Den senaste prognosen visar ett underskott på 127 miljoner för 2018. En genomlysning av alla verksamheter startade därför redan före sommaren.

– Vi behöver gemensamt ta fram kloka förslag för att få en budget i balans de kommande åren. Det kan röra sig om allt från att inte genomföra planerade investeringar till att arbeta mer samordnat internt, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M).

Grundtanken är att involvera ansvariga för olika verksamheter inom Region Halland i den ekonomiska genomlysningen. De flesta förslagen kommer att bli tydliga när budgeten presenteras, men det finns delar som regionstyrelsen antog vid sitt möte på onsdagen och nu skickar vidare till fullmäktige för beslut.

Åtgärder som minskar kostnaderna

För två år sedan togs beslut om att investera i så kallad PET/CT-utrustning på sjukhuset i Halmstad. Det har ännu inte gjorts eftersom den nya utrustningen även krävde ombyggnation och anpassning av fastigheten. Sammanlagt skulle investering och driftkostnad landa på närmare 40 miljoner kronor.

PET/CT (positronemissionstomograf) används inom cancervården för att upptäcka tumörceller och före 2016 bedömdes Halland behöva egen utrustning. Sedan beslutet togs har flera närliggande regioner investerat i samma utrustning. Samtidigt har också nya behandlingsformer utvecklats. Det gör att behovet i länet minskat och bedöms i dag ligga mellan 250–300 undersökningar per år. Om investeringen ska löna sig krävs 2000 undersökningar årligen.

Styrelsen tog även beslut om att i första hand nyttja digitala tjänster för tolkbehov. Genom detta ökar tillgängligheten samtidigt som miljöpåverkan minskar.  Konceptet är testat i ett pilotprojekt inom Hallands sjukhus och visar på hög patientnöjdhet.

Ytterligare en förändring blir att uppgradera programvaran i regionens genomlysningsmaskiner på röntgen, istället för att köpa nya. Övriga åtgärder innebär att se över nyttjandet av regionens bilpool och antalet verksamhetsbilar.

Samverkan inom Greater Copenhagen

Regionstyrelsen beslutade också om att gå in i det politiska svensk-danska samarbetet kallat Greater Copenhagen som i dag sker tillsammans med Skåne Committee. 

Region Hallands och de sex halländska kommunerna går in i samarbetet som i dag omfattar tre regioner och 79 kommuner på båda sidor gränsen.  Samarbetet handlar om verksamhet inom främst tre områden; internationellt varumärke, näringspolitiskt partnerskap och politiskt samarbete.

 

FAKTARUTA

Vad gör Regionstyrelsen, Regionfullmäktige och nämnden?
Regionstyrelsen utses 
av fullmäktige och leder allt arbete inom regionen. Den ansvarar för regionens ekonomi och samlade personalpolitik. Mellan sammanträdena i regionfullmäktige leder regionstyrelsen det politiska arbetet.

Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet på regional nivå. Fullmäktige representerar befolkningen och tar beslut i regionernas viktigaste frågor som till exempel beslut om regionens inriktning, verksamhet och ekonomi. Regionfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst ansvarsområde, som till exempel Driftnämnden för Hallands Sjukhus. Regionfullmäktige kan överlåta (delegera) beslut till regionstyrelsen eller nämnder i vissa ärenden.

I Region Halland finns sex driftnämnder som ansvarar för den löpande verksamheten inom olika områden i regionen. De förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige. Eftersom regionerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i Sverige.

Halland har dessutom sex lokala nämnder som bland annat ska arbeta gränsöverskridande för en jämlik och positiv hälsoutveckling med utgångspunkt i social hållbarhet.

Från och med 30 maj så refereras huvuddragen från regionstyrelsens arbete i samband med att regionstyrelsen sammanträder. Referaten kommer att visas i nyhetslistan på Region Hallands webbplats.

I referaten prioriterar vi informationen från sammanträdet utifrån vad som kan vara extra intressant ur ett invånarperspektiv. Vi försöker också förklara innehåll och beslut på ett så enkelt sätt som möjligt och låter Regionstyrelsens ordförande kommentera arbetet. Mycket av det arbete som görs vid sammanträdena handlar om att dela information eller att reglera och besluta om administrativa rutiner och arbetssätt.