Nationellt vårdprogram ska förebygga livmoderhalscancer

I januari 2017 antogs den slutgiltiga versionen av Nationellt vårdprogram livmoderhalscancerprevention av Regionalt cancercentrum. I anslutning till det beslutade Region Halland att vårdprogrammet skulle implementeras även i Halland och ett processarbete påbörjades för att göra de förberedelser som behövs inför ett säkert införande av det nya vårdprogrammet.

Införandet av det nationella vårdprogrammet är den största förändringen i verksamheten med gynekologiska cellprovskontroller sedan 1960-talet.  Provtagningen kommer att ske på samma vis som de senaste åren men logistiken, analyserna och handläggningen av kvinnor med avvikande provsvar kommer att förändras.  

Region Halland arbetar i nära samarbete med Västra Götalandsregionen för att anpassa ett regionalt hälsokallelsesystem anpassat till det nya vårdprogrammet som möjliggör att information om kvinnans tidigare cellprovssvar, som är relevant för de fortsatta gynekologiska cellprovskontrollerna, hämtas från laboratoriernas informationssystem och kvalitetssystem så att kvinnan kallas med rätt intervaller och tidsperiod . Detta arbete beräknas vara färdigt under våren 2018.  Målsättningen är att man ska kunna införa screeningverksamheten enligt det nya vårdprogrammet 1 april 2018.

Den del av vårdprogrammet som avser utredning, uppföljning och behandling av avvikande prover planeras införas redan 1 oktober 2017.  Inför denna del av införandet pågår utbildningsinsatser för de involverade personalkategorierna.

Arbete pågår också för att i anslutning till införandet av den nya screeningverksamheten 2018 kunna erbjuda deltagande kvinnor möjlighet till att inhämta information om gynekologiska cellprov och dess betydelse med olika typer av kommunikationsinsatser.

I samband med införandet av vårdprogrammet så kommer vi att införa nya nationella svarsbrev och kallelsebrev med tydligare information.

Läs mer om livmoderhalscancer  och gynekologisk cellprovtagning på 1177 Vårdguiden