Beslut om åtgärdsplan inom psykiatrin

Regionstyrelsen beslutade under våren 2016 att göra en genomlysning av den specialiserade psykiatrin i egen regi. Anledningen var att det fanns utmaningar inom psykiatrin som bland annat visade sig genom ökad sjukfrånvaro, överbeläggningar och ekonomiskt underskott. Nu är genomlysningen klar och den visar på ett antal möjliga förbättringsområden inom bland annat ledning, produktivitet och uppföljning.

Genomlysningen visar att det görs mycket bra inom psykiatrin i Halland men att det också finns tydliga förbättringsområden. Det handlar både om att förbättra ledning och styrning, öka patienter och närståendes delaktighet i vården och att stärka samverkan, både inom psykiatrin och med andra delar inom hälso- och sjukvården. Att förbättra remisshanteringen och att använda nya virtuella kanaler för konsultativt stöd är exempel som nämns i genomlysningen på hur man kan jobba på ett annorlunda sätt för att effektivisera de interna processerna. Att minska sjukfrånvaron bland medarbetarna och minska behovet av hyrpersonal är ett annat område att jobba vidare med.
Syftet med föreslagna åtgärder är att öka kvalitet och tillgänglighet inom psykiatrin och få en ekonomi i balans. Genom att öka produktiviteten minskar väntetiderna och tillgängligheten förbättras.

– Genomlysningen pekar ut flera områden att jobba vidare med och detta är ett arbete som behöver komma igång direkt. Det handlar till exempel om att systematiskt följa upp kostnader, kvalitet och produktion, menar Mats Eriksson, ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet. 

Regionstyrelsens arbetsutskott har idag tagit beslutet att ge psykiatrinämnden i uppdrag att genomföra de åtgärder som pekats ut i rapporten.
– Vi behöver göra ett antal förändringar inom psykiatrin, konstaterar Svein Henriksen, ordförande i psykiatrinämnden. Förslagen i genomlysningen tillsammans med det arbete vi nu påbörjat kring förändrade arbetssätt är en bra början, fortsätter Svein Henriksen.

Genomlysningen har gjorts i samverkan med psykiatrin och vissa förbättringsområden återfinns därför också i verksamhetsplanen för 2017.
– Vi har redan påbörjat en god samverkan med närsjukvården egen regi. Det är en utveckling i positiv riktning som kommer att komma patienterna till godo säger Goran Delic, förvaltningschef för psykiatrin Halland. Goran Delic betonar också betydelsen av att lära sig av och jobba tillsammans i detta viktiga förbättringsarbete.
De förbättringsområden som pekas ut i genomlysningen har även identifierats inom Hälso- och sjukvårdsstrategin, och stämmer väl överens med målen för hälso- och sjukvården i Halland.
– Medarbetarna inom psykiatrin är oerhört viktiga i detta förändringsarbete och det är ett arbete som behöver präglas av delaktighet och en gemensam förståelse av vägen framåt, avslutar Haleh Lindqvist, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör.

För mer information kontakta
Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, tfn 070-595 60 85
Haleh Lindqvist, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör, tfn 073-851 05 92
Svein Henriksen, ordförande i psykiatrinämnden, tfn 070-610 81 98
Goran Delic, förvaltningschef, Psykiatrin Halland, tfn 072-973 86 81