Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård är den största verksamheten i Region Halland. En del av vården drivs i regionens regi, en del ges av privata vårdgivare. Regionen har alltså både rollen som "finansiär" av den halländska vården, och "ägare" av vård i egen regi.

Specialistsjukvård ges bland annat vid sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Sjukhusen samlas under det gemensamma namnet Hallands sjukhus. Hallänningarna får också högspecialiserad vård vid universitetssjukhus, främst i Göteborg, Malmö och Lund. Det handlar om vård som av olika anledningar inte kan erbjudas i Halland. Vården ges efter remiss från specialistläkare och betalas av Region Halland.

I handikappverksamhet på specialistnivå ingår bland annat barn- och vuxenhabilitering, syncentral, hörselvård och hjälpmedelscentraler.

Regionens sjuktransportverksamhet är organiserad i en egen förvaltning. Här ingår bland annat ambulanssjukvården, sjukresor och 1177 Sjukvårdsrådgivningen.

Psykiatrisk vård på specialistnivå är i Halland samlad i en förvaltning, Psykiatrin Halland. Här ingår bland annat barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri i hela Halland.

Halland har ett väl utbyggt nät av folktandvård, som har det huvudsakliga ansvaret för de halländska barnens tandhälsa. Vuxentandvården ges hos såväl privata tandläkare som i folktandvården.

Vårdval Halland

2007 infördes Vårdval Halland. Vårdvalsmodellen innebär att närsjukvård ges av såväl privata vårdgivare som vid regionens egna vårdcentraler, och en hälso- och sjukvårdspeng följer varje invånare till den vårdenhet han eller hon väljer. Privata och offentligt drivna vårdcentraler arbetar utifrån samma och rättvisa förutsättningar. Målet är att den nära vården ska svara för 80 procent av hallänningens öppna sjukvård.

Sedan 2014 kan man i Halland också välja specialistvård för vissa diagnoser inom hudsjukvård och vuxenpsykiatri. Det går att välja mellan specialistvårdsmottagningar som är privata eller som drivs av Region Halland, och patienten betalar vanlig patientavgift oavsett driftsform.