Skola och utbildning

Utbildningsnivån i Halland ökar kontinuerligt och vi blir allt mer välutbildade. Halland har en högre andel elever som är behöriga till gymnasiet än riksgenomsnittet men trenden är dock att andelen sjunker både i Halland som i övriga riket. Skolavhoppen har också minskat de senaste två åren i Halland, framförallt bland inrikes födda men bara en svag minskning bland utomnordiskt födda.

Här nedan finns statistik samlad som har med skola och utbildning att göra.